Transferové centrum

Transferové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (TC SPU) je špecializované pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou zamerané na kooperáciu s praxou, popularizáciu a komercializáciu výsledkov vedy a výskumu, na ochranu duševného vlastníctva a na transfer poznatkov a vzdelávania. Bolo zriadené v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ a spolupracuje pri aplikácii výsledkov vedeckovýskumných aktivít pracovísk univerzity a Výskumného centra AgroBioTech do praxe. TC SPU zabezpečuje najmä priemyselno-právnu ochranu a komercializáciu predmetov duševného vlastníctva a realizáciu a koordináciu ďalšieho odborného vzdelávania.

Transferové centrum vytvára priestor pre lepšie prepojenie univerzity, výskumu a hospodárskej praxe. Jeho činnosť je zameraná na podporu prenosu poznatkov, technológií a inovácií z vedeckovýskumnej sféry do komerčnej sféry, na ich zhodnocovanie a využívanie v praxi. Plní základné funkcie, ktorými sú kooperácia s agropotravinárskym sektorom, popularizácia a komercializácia výsledkov vedy a výskumu, ochrana duševného vlastníctva, podpora zakladania start-up a spin-off firiem a medzinárodná spolupráca.

Činnosti a podujatia

Riešené projekty a medzinárodná spolupráca

 

Publikácie, prezentácie a ocenenia

 

 

Linky

 

 

 

Kontakty

 

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (riaditeľka TC SPU)

ikona-email danka.moravcikova@uniag.sk
ikona-telefon +421 918815573

VC ABT, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
ikona-telefon +421 37 641 4949

SLPK, Štúrova 51, 949 01 Nitra
ikona-telefon +421 37 641 4692