AgroBioTech

AgroBioTech je výskumné centrum zamerané na aplikovaný výskum v poľnohospodárstve a potravinárstve.

AgroBioTech je výskumné centrum, ktoré sa zameriava na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, potravinárstve a bioenergetike.

Toto regionálne kompetenčné centrum aplikovaného výskumu a vývoja v Nitre integruje špičkový aplikovaný výskum prostredníctvom partnerstva troch inštitúcií: Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. AgroBioTech je výskumné centrum vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni.

AgroBioTech spája snahu ľudí
s rovnakým cieľom realizovať
aplikovaný výskum

AgroBioTech je regionálne výskumné centrum spájajúce snahu ľudí s rovnakým cieľom a otvárajúce dvere aplikovanému výskumu. Toto nové a výnimočné výskumné centrum ponúka priestor pre inovačný výskum v oblastiach ako sú agrobiológia, biotechnológie, genetické technológie, potravinárstvo, technológie spracovania poľnohospodárskych produktov, agroekológia, bioenergetika a bioekonomika. Výskumné centrum AgroBioTech sa orientuje na aktuálne otázky limitujúce poľnohospodársku prvovýrobu a produkciu potravinových zdrojov, monitorovanie zraniteľnosti rastlín v meniacich sa podmienkach prostredia, ale aj na využitie potenciálu agrobiodiverzity poľnohospodárskych druhov rastlín a zvierat, analýzy poľnohospodárskych svetových trhov a otázky, ktoré úzko súvisia s poslaním bioekonomiky spoločnosti. Kľúčový je tiež výskum technického a technologického využívania obnoviteľných zdrojov energie a vývoj nových technicko-výrobných a spracovateľských technológií pre priemysel a poľnohospodárstvo.

AgroBioTech pozostáva z troch samostatných výskumných centier sídliacich na pôdach všetkých troch partnerov tohto unikátneho projektu. Pracoviská sídliace v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa obsahovo zameriavajú na experimentálne technológie potravín a výživu ľudí, na experimentálne biotechnológie, na agrobiológiu a rastlinnú produkciu, a v neposlednom rade aj na bioenergetiku a ekonomické štúdie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v Nitre svoje obsahové zameranie smerujú na problematiku molekulárnej biológie, embryotechnológie a na rastlinné biotechnológie.

Transferové centrum vytvára priestor pre prepojenie univerzity, výskumu a praxe.

Súčasne so vznikom Výskumného centra AgroBioTech vzniklo aj špecializované pracovisko s názvom Transferové centrum SPU, ktoré ponúka priestor pre vytvorenie lepšieho prepojenia univerzity, výskumu a hospodárskej praxe. Jeho hlavnou náplňou je zamerať sa na podporu prenosu poznatkov, technológií a inovácií z vedeckovýskumnej sféry do komerčnej sféry, resp. zhodnotenie a aktívne využívanie výsledkov v praxi. Transferové centrum si za svoj cieľ kladie najmä kooperáciu s malými a strednými podnikmi, popularizáciu výsledkov vedy a výskumu, ochranu duševného vlastníctva, zákazkový výskum a expertízy, a medzinárodnú spoluprácu.

Výskumné centrum AgroBioTech vytvorilo priestor aj na spoluprácu zahraničných expertov so slovenskými vedcami. Svoje projekty a výskumy tu môžu realizovať zamestnanci riešiteľských pracovísk alebo spolupracujúcich organizácií.

Moderná infraštruktúra

Pracoviská a laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech sú vybavené modernou infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizovať výskum na vysokej úrovni. Medzi najvýznamnejšie zariadenia, ktorými disponuje Výskumné centrum AgroBioTech,patrí transmisná elektrónový mikroskop, sekvenátor druhej generácie určeným pre genetické analýzy alebo fonotypovacia linka. V laboratóriách Výskumného centra AgroBioTech vedci skúmajú konverziu biomasy na biopalivá druhej generácie, technologické postupy výroby potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, v laboratóriu výživy ľudí overujú prostredníctvom klinických štúdií účinky konzumácie určitých potravín na zdravotný stav probandov, realizujú výskum v oblasti živočíšnych a rastlinných biotechnológií, genómového sekvenovania, výskum experimentálnej biológie, mikrobiológie, mykológie a bakteriológie.