Výskumné centrum ABT UKF v Nitre

  • Laboratórium molekulárnej biológie
  • Embryotechnologické laboratórium
  • Fyziologicko-analytické laboratórium
  • Biochemické laboratórium
  • Laboratórium biológie stresu

Laboratórium molekulárnej biológie sa zameriava na analýzu genetickej variability vo vzťahu k významným znakom a vlastnostiam živočíchov a človeka a na biológiu kosti, kostného tkaniva a ochorení postihujúcich kosti. Embryotechnologické laboratórium sa špecializuje na produkciu embryí v podmienkach in vitro, hodnotenie kvality embryí používaných v biomedicínskom výskume a na nukleologenézu. Fyziologicko-analytické laboratórium sa zameriava na biomonitoring ftalátov z biologických vzoriek vo vzťahu ku zdraviu človeka a aplikovateľných v chove hospodárskych zvierat a na proteomické analýzy epigenetických markerov zameraných na rané embryonálne štádiá hospodársky významných zvierat. Hlavnými spôsobilosťami biochemického laboratória je stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vode, pôde a potravinách, sledovanie príjmu a kumulácie toxických prvkov v živých organizmoch a stanovenie obsahu a analýza antioxidačných/prooxidačných vlastností prírodných látok (chlorofyly, karotenoidy a polyfenoly). Laboratórium biológie stresu sa zameriava na fyziológia rastlín v stresových podmienkach.