O nás

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre je celouniverzitné špecializované pracovisko, ktoré vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum v príslušných oblastiach smerujúci k novým metódam a postupom vo výskume, najmä aplikovanom, s možnosťou transferu výsledkov do praxe.


VC ABT vzniklo v roku 2015 na základe riešenia projektu ITMS 26220220180 „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“, operačný program Výskum a vývoj, prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenie Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

VC ABT je vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a tým umožňuje realizáciu výskumu na vysokej úrovni, aplikovateľného v praxi, s previazanosťou na kľúčové potreby prioritných tém v agrobiológii, technológii spracovania poľnohospodárskych produktov a agropotravinárstve, biotechnológii, genetických technológiách, agroekológii, bioenergetike a bioekonomike.

Jeho poslaním je pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu, integrujúce rozhodujúce výskumné aktivity, čo umožní dosiahnuť synergický efekt vo využití a zvyšovaní výskumného potenciálu SPU.

Úlohou Výskumného centra AgroBioTech je realizácia špičkového výskumu, ale najmä výskumu s priamym dopadom na spoločenskú prax, na vznik inovácií, vývoj moderných technológií a poradenských služieb pre implementáciu výsledkov výskumu a vývoja VC ABT do praxe.

Zriadenie VC AgroBioTech sa stalo stimulom pre realizáciu vedecko-výskumných a vývojových činností najvyššej kvality s excelentným prístrojovým vybavením v prostredí atmosféry kolegiality, interdisciplinarity a tímovej práce.

VC ABT je otvoreným pracoviskom. Infraštruktúra, tzn. zariadenia i personál VC ABT, môže byť využívaná pracoviskami SPU a inými subjektmi výskumu a vývoja na výskum.

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre sa v rámci svojich aktivít zameriava na nasledovné nosné smery:

  • agrobiológia
  • aplikovaná ekológia a bioenergia
  • bioekonomika
  • biosystémové inžinierstvo
  • biotechnika a modelovanie krajiny
  • technológie potravín a biotechnológie

V rámci VC ABT pracujú kmeňoví zamestnanci:

Ing. Lucia Gabríny, PhD.

Riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech

ikona-email lucia.gabriny [at] uniag.sk

ikona-telefon + 421 37 641 4902

Dagmar Jordanovová

Administratívna pracovníčka Výskumného centra AgroBioTech

ikona-email dagmar.jordanovova [at] uniag.sk

 

ikona-telefon +421 37 641 4904

Vedeckovýskumní zamestnanci:

Ing. Jana Štefániková, PhD
ikona-email jana.stefanikova@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4911

Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
ikona-email eva.kovacikova@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4927

Ing. Michal Miškeje, PhD.
ikona-email michal.miskeje@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4912

RNDr. Hana Ďúranová, PhD.
ikona-email hana.duranova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4929

RNDr. Veronika Fialková, PhD.
ikona-email veronika.fialkova@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4926

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
ikona-email miroslava.pozgajova@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4919

Odborní zamestnanci vo výskume:

Mgr. Jana Bilčíková
ikona-email jana.bilcikova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4913

Ing. Matej Hynšt
ikona-email matej.hynst@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4917

Mgr. Veronika Valková
ikona-email veronika.valkova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4928

Mgr. Petra Borotová
ikona-email petra.borotova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4915

 

Zamestnanec vo výskume:

Ing. Renáta Lužicová
ikona-email renata.luzicova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4965

Technický personál:

Jozef Jurík
ikona-email jurikj@is.uniag.sk

Jana Illéšová
ikona-email jana.illesova@uniag.sk

Martina Slížiková
ikona-email slizikova@is.uniag.sk