O nás

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre je celouniverzitné špecializované pracovisko, ktoré vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum v príslušných oblastiach smerujúci k novým metódam a postupom vo výskume, najmä aplikovanom, s možnosťou transferu výsledkov do praxe.

Vzniklo v roku 2015 na základe riešenia projektu ITMS 26220220180 „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“, operačný program Výskum a vývoj, prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenie Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

VC ABT je vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a tým umožňuje realizáciu výskumu na vysokej úrovni, aplikovateľného v praxi, s previazanosťou na kľúčové potreby prioritných tém v agrobiológii, technológii spracovania poľnohospodárskych produktov a agropotravinárstve, biotechnológii, genetických technológiách, agroekológii, bioenergetike a bioekonomike.

Jeho poslaním je pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu, integrujúce rozhodujúce výskumné aktivity, čo umožní dosiahnuť synergický efekt vo využití a zvyšovaní výskumného potenciálu SPU.
Úlohou Výskumného centra AgroBioTech je realizácia špičkového výskumu, ale najmä výskumu s priamym dopadom na spoločenskú prax, na vznik inovácií, vývoj moderných technológií a poradenských služieb pre implementáciu výsledkov výskumu a vývoja VC ABT do praxe.

Zriadenie VC AgroBioTech sa stalo stimulom pre realizáciu vedecko-výskumných a vývojových činností najvyššej kvality s excelentným prístrojovým vybavením v prostredí atmosféry kolegiality, interdisciplinarity a tímovej práce.
VC ABT je otvoreným pracoviskom. Infraštruktúra, tzn. zariadenia i personál VC ABT, môže byť využívaná pracoviskami SPU a inými subjektmi výskumu a vývoja na výskum.

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre sa v rámci svojich aktivít zameriava na nasledovné nosné smery:

  • agrobiológiu
  • aplikovanú ekológiu a bioenergiu
  • bioekonomiku
  • biosystémové inžinierstvo
  • biotechniku a modelovanie krajiny
  • technológie potravín a biotechnológie

Hlavným poslaním VC ABT je prinášať nové poznatky využiteľné vo výskume a v praxi. Výstupy je možné rozdeliť nasledovne:

  • vedecké výstupy v rôznych druhoch vedeckých publikácií
  • projektové aktivity
  • ostatné výstupy (patenty, úžitkové vzory, dohody o spolupráci).

V rámci VC ABT pracujú kmeňoví zamestnanci:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

Riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech

ikona-email tatiana.bojnanska@uniag.sk

ikona-telefon +421 37 641 4901

Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

Vedecká tajomníčka Výskumného centra AgroBioTech

ikona-email zuzana.knazicka@uniag.sk

ikona-telefon +421 37 641 4903

Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická

Administratívna pracovníčka Výskumného centra AgroBioTech

ikona-email zuzana.duricka@uniag.sk

ikona-telefon +421 37 641 4904

Vedeckovýskumní zamestnanci:

Ing. Lenka Kuželová, PhD.
ikona-email lenka.kuzelova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4929

Ing. Jana Štefániková, PhD
ikona-email jana.stefanikova@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4911

Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
ikona-email eva.kovacikova@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4927

Ing. Lucia Grešová, PhD.
ikona-email lucia.gresova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4902

Ing. Michal Miškeje, PhD.
ikona-email michal.miskeje@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4912

RNDr. Hana Ďúranová, PhD.
ikona-email hana.duranova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4929

RNDr. Veronika Fialková, PhD.
ikona-email veronika.fialkova@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4926

Dr. Ing. Miroslava Požgajová
ikona-email miroslava.pozgajova@uniag.sk
ikona-telefon +421 37 641 4919

Odborní zamestnanci vo výskume:

Mgr. Jana Bezáková
ikona-email jana.bezakova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4913

Dr. Oksana Ryabchenko, PhD.
ikona-email oksana.ryabchenko@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4905

Zamestnanec vo výskume:

Ing. Renáta Lužicová
ikona-email renata.luzicova@uniag.sk
ikona-telefon + 421 37 641 4965

Technický personál:

Jozef Jurík
ikona-email jurikj@is.uniag.sk

Jana Illéšová
ikona-email jana.illesova@uniag.sk

Martina Slížiková
ikona-email slizikova@is.uniag.sk

Hana Schweizerová
ikona-email hana.schweizerova@uniag.sk