Názov a sídlo prijímateľa

MORAVOSEED CZ a.s. so sídlom v Mikulove

Partneri

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Mendelova univerzita v Brne, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Kód projektu

304011X035

Názov projektu

Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny, ITMS 304011X035

Akronym

APLAB SK – CZ

Výzva

Interreg V-A Sk –CZ/2019/11

Zameranie projektu

Projekt bol predložený v rámci Výzvy Interreg V-A Sk –CZ/2019/11, prioritnej osi 1 Využívanie inovačného potenciálu s riešením špecifického cieľa 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

Jedná sa o Dopytovo- orientovaný projekt

Trvanie

02/2021 – 31/2023

Výška NFP

Celkové oprávnené výdavky v rámci projektu a celého partnerstva: 401 259,16

Z toho výška NFP v rámci projektu a celého partnerstva : 360 403,42

Celkové oprávnené výdavky SPU v Nitre: 99 503,56

Z toho výška NFP pre SPU v Nitre: 94 528,38 EUR

Ciele projektu

Projekt je zameraný na spoluprácu excelentných vedeckých tímov z popredných českých a slovenských univerzít so sídlom v prihraničných oblastiach (MENDELU v Brne, UCM v Trnave, SPU v Nitre) so šľachtiteľským podnikom (MORAVOSEED CZ a.s. so sídlom v Mikulove), ktorý bude plniť pozíciu prostredníka pri zintenzívňovaní využívania výsledkov aplikovaného výskumu producentmi zeleniny a ostatnými šľachtiteľskými podnikmi.

Výsledkom projektu bude vybudovanie cezhraničnej partnerskej siete aplikačných laboratórií slúžiacich k testovaniu niektorých genetických markerov, spojených s chorobami a škodcami, ktoré napádajú vybrané druhy zeleniny. Na pracovisku vedúceho partnera sa vybudujú laboratória molekulárno-genetických analýz, ktoré uvedenú sieť rozšíria. Tento partnerský tím vytvorí a transferuje vhodné metodiky pre aplikáciu v zeleninárskej praxi, čím sa zefektívni pestovateľský a šľachtiteľský proces,  zvýši sa konkurencieschopnosť českých a slovenských producentov zeleniny