Laboratórium splyňovania biomasy

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Sledovanie energetickej náročnosti prípravy a termochemickej konverzie biomasy,
  • verifikovanie vplyvu zloženia vstupnej biomasy na množstvo a kvalitu produkovaných plynných, tekutých a tuhých zložiek biopalív,
  • výskum energetického využívania biopalív 2. generácie pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla.

Riešené projekty

Projekt 7 RP (609531): „NoGAP -Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation“ (Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru)
Nórsky finančný mechanizmus (GIIP001): Centre for the Research of Biomass Potential
Projekt GA SPU č. 11-GA SPU-17: Verifikácia možností využívania rýchlorastúcich drevín na výrobu biopalív (Ing. T. Giertl, PhD.)

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADM Technology for low-temperature thermochemical conversion of biomass / Ján Gaduš, Tomáš Giertl. — ilustr., tab. – Building Research Centre AgroBioTech, ITMS 26220220180. In: MM science journal. — vol. 9, no. 6 (2016), s. 1545-1548. ISSN 1803-1269.