Laboratórium neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania

Infraštruktúra

  • IT a prezentačné vybavenie

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Realizácia základného a aplikovaného interdisciplinárneho výskumu v oblasti spotrebiteľského výberu, rozhodovania a konečného správania, kde v porovnaní s klasickými ekonomickými teóriami prináša neuroekonomický prístup zásadne nový pohľad na komplexný rozhodovací mechanizmus konzumentov, ktorý je výsledkom interferencie mnohopočetných premenných,
  • vedeckovýskumné úlohy riešené v laboratóriu sú orientované v oblasti: štúdia racionálnych a emocionálnych aspektov spotrebiteľského rozhodovacieho procesu, detekcie mozgových korelátov počas uskutočňovania spotrebiteľských rozhodnutí, skúmania somatických a autonómnych fyziologických reakcií konzumentov vplyvom ekonomických podnetov, skúmania neurologických reakcií konzumentov vplyvom ekonomických podnetov, rozpoznávania a klasifikácie emocionálnych reakcií, implicitné asociácie a aktiváciu pamäte spotrebiteľov.

Riešené projekty

KEGA 038SPU-4/2016 Implementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Dr. Ing. Elena Horská

FOODCOST, ERA+ 2014-1-SK01-KA203-000464 FOOD QUALITY AND CONSUMER STUDIES

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):
1. ADE Neuroeconomics: an innovative view on consumer´s decision process [elektronický zdroj] / Jakub Berčík, Johana Paluchová, Elena Horská. — graf, ilustr., tab. — Popis urobený 14.10.2016. — VEGA 1/0874/14, KEGA 038SPU-4/2016, projectErasmusnr. 2014-1-SK01-KA203-000464, project no. 26220220180. In: Journal of Business Management & Economics. — ISSN 2347-5471. — vol. 4, no. 8 (2016), s. 22-28, online.

2. AFD Trends in utilization of selected technologies in grocery stores [elektronický zdroj] / Ľudmila Nagyová, Jakub Berčík, Elena Horská. — grafy. — Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov s ISBN 978-80-552-1500-6 na s. 131. – This paper is the result of primary and secondary research with in the national project VEGA1/0874/14 “The use of neuromarketing in visual merchandising” and international educational project “Erasmus+ Strategic partnerships –Food quality and consumer studies” Nr. 2014-1-SK01-KA203-000464. Supported by Research Center AgroBioTech built in accordance with the project Building Research Centre „AgroBioTech“ ITMS 26220220180.. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 19.8.2016).In: Theagri- food value chain: challenges for natural resources management and society. — 1st ed.. — online (1108 s.). — 978-80-552-1503-7 Medzinárodné vedecké dni. — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — s. 866-873, online. — 10.15414/isd2016.s11.02.

3. AFD Consumers neuroscience as a modern consume rresearch tool: ethical aspects and size of the research sample [elektronický zdroj] / Jakub Berčík. — ilustr., tab. — VEGA 1/0874/14, KEGA 038SPU-4/2016, ITMS 26220220180. In: Marketing management, trade, financial and social aspects of business. — 1st ed.. — 1 CD-ROM (293 s.). — 978-80-225-4293-7 Marketing management, trade, financial and socialaspects of business. — Bratislava : University of Economics, 2016. — [5] s., CD-ROM.