Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia a krajiny

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Výskum v oblasti rastu koreňového systému drevín v podmienkach nedostatku vody, analýzy architektúry koreňa a parametrov hmoty koreňového systému drevín, identifikácia medzidruhových rozdielov na úrovni podzemných orgánov drevín,
  • výskum impaktu zasolenia na dreviny v juvenilnej fáze rastu, vplyv dehydratácie na fotosyntézu pôvodných a cudzokrajných druhov drevín,
  • vplyv regulátorov rastu na klíčenie a regeneráciu rastlín v podmienkach in vitro, metódy a progresívne digitálno-grafické technológie pri hodnotení vizuálnych a priestorových znakov urbanizovaných a krajinných štruktúr,
  • analýza komponentov digitálneho modelu krajiny, využitie priestorovej počítačovej grafiky pri monitoringu a vyšetrovaní časovo-tvarových zmien komponentov krajinného modelu.

Riešené projekty

KEGA 003SPU-4/2017 Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

KEGA 035SPU-4/2016 Interaktívna experimentálna záhrada
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Šajbidorová Viera, PhD.

VEGA č. 1/0044/17 Vegetačné štruktúry v mestských sídlach a ich integrované hodnotenie pre potreby ekosystémových služieb
Vedúci projektu prof. J. Supuka, spoluriešiteľ doc. Ľ. Moravčík

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. AFC Plasticita koreňov juvenilných drevín v podmienkach sucha = Plasticity of root system of the juvenile woody plants under conditions of drought / Viera Paganová, Zuzana Jureková. — ilustr., tab. — „AgrobioTech“ ITMS 26220220180, KEGA 003SPU-4/2017. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. — 1. vyd.. — 243 s.. — 978-80-213-2767-2 (brož.). — Praha : Česká zemědělská univerzita, 2017. — s. 12-18.

2. AFD Medzidruhové rozdiely v raste koreňov drevín v podmienkach sucha = Interspecific differences in root growth of trees under impact of drought / Viera Paganová .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180, VEGA 1/0246/13. In: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016. — 1. vyd.. — 255 s.. — 978-80-89408-26-9 (brož.) Dendrologické dni. — Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. — s. 194-200.

3. AFD Root system of trees in urban areas – main hazards and solutions [elektronický zdroj] / Viera Paganová. — ilustr. — Agrobiotech 26220220180. In: ISHC 2016. — 1st ed.. — online (170 s.). — 978-80-552-1571-6 ISHC. — Nitra : Slovak University of Agriculture, 2016. — s. 98-104, online.