Laboratóriá experimentálnej mikrobiológie

Infraštruktúra

Laboratórium pôdnej mikrobiológie
(gestor laboratória: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.)

Laboratórium experimentálnej mykológie
(gestor laboratória: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.)

Laboratórium experimentálnej bakteriológie
(gestor laboratória: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.)

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

Laboratórium pôdnej mikrobiológie
(gestor laboratória: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.)

  • Riešenie problematiky zameranej na oblasť významu mikroorganizmov a ich aktivity v poľnohospodárskej praxi (mineralizačná aktivita mikroorganizmov vo vzťahu k výžive rastlín, vplyv xenobiotík, hlavne pesticídov a hnojív na biologické parametre pôdy; ochrana rastlín proti škodcom a chorobám),
  • kultivačná analýza entomopatogénnych húb a baktérií,
  • druhové zloženie mikroorganizmov zisťované pomocou sekvenovania druhej generácie a rutinná genetická identifikácia baktérií a mikroskopických húb izolovaných z pôdy a z rastlín,
  • riešenie problematiky zúrodňovania pôdy prostredníctvom mikrobiálnej aktivity.

Laboratórium experimentálnej mykológie
(gestor laboratória: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.)

  • Izolácia a charakteristika produkčných biotechnologicky zaujímavých kmeňov vláknitých mikroskopických húb mikroorganizmov (aktinomycéty, myxobaktérie a huby) a ich metabolitov, ktoré sú ďalej testované na oxidatívne procesy v bunkách a orgánoch živočíchov,
  • izolácia a identifikácia vláknitých mikroskopických húb spôsobujúcich zaplesnivenie potravín,
  • testovanie antifungálnej aktivity rastlinných silíc na izoláty spôsobujúce zaplesnivenie potravín.

Laboratórium experimentálnej bakteriológie
(gestor laboratória: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.)

  • V oblasti potravinárskej výroby je riešená problematika zameraná na mikrobiologickú kvalitu potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu,
  • v oblasti biotechnológií je riešená problematika antimikrobiálnej aktivity včelích produktov, liečivých rastlín, esenciálnych silíc na rast mikroorganizmov.

Riešené projekty

Laboratórium pôdnej mikrobiológie
(gestor laboratória: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.)

APVV 15-0543 Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

APVV-15-0544 Syntetická biológia – moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

VEGA 1/0305/17 Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

VEGA 2/0025/15 Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Juraj Medo, PhD. / Ing. Barta, PhD. SAV, Ústav ekológie lesa

Laboratórium experimentálnej mykológie
(gestor laboratória: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.)

KEGA 015SPU-4/2015 Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Potravinársky mykológia a Mikrobiológia potravín
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

APVV 15-0543 Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

VEGA 1/0411/17 Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Laboratórium experimentálnej bakteriológie
(gestor laboratória: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.)

APVV 15-0543 Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

APVV-15-0544 Syntetická biológia – moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

VEGA 1/0411/17 Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

VEGA 1/0611/14 Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkach
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

APVV-16-0244 Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

05GA SPU-17 Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

VEGA 1/0305/17 Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ABC Fungi isolated from surface sterilized wine grapes Slovak origin / Dana Tančinová .. [et al.]. — ilustr., tab. — ITMS 26220220180, KEGA 015SPU-4/2015. In: Environmental influence on the food quality and human health. — 1st ed.. — 235 s.. — 978-83-7996-409-3 (brož). — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. — s. 111-135.

2. ADC Isolation, antimicrobial activity of myxobacterial crude extracts and identification of the most potent strains / Ivana Charousová, Juraj Medo, Soňa Javoreková. — ilustr. — Project no. 26220220180: Building Research Center Agrobiotech. In: Archives of Biological Sciences. — ISSN 0354-4664. — ISSN 1821-4339. — vol. 69, no. 3 (2017), s. 561-568.

3. ADC Resistance in bacteria and indirect beta-lactamase detection in E. coli isolated from Culex pipiens detected by matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry Lukáš Hleba .. [et al.]. — ilustr., tab. — VEGA 1/0611/14, European Community 26220220180. In: Journal of environmental science and health. Part B. — ISSN 0360-1234. — vol. 52, no. 1 (2017), s. 64-69.

4. ADC Soil myxobacteria as a potential source of polyketide-peptide substances / Ivana Charousová .. [et al.]. — ilustr. — Projekt č. 26220220180: Building Research Centre Agrobiotech. In: Folia microbiologica. — ISSN 0015-5632. — vol. 62 , no. 4 (2017), s. 305-315.

5. ADE Identification of lacticacid bacteria in milk and milk products with MALDI-TOF mass spectrometry / Miroslava Kačániová .. [et al.]. — ilustr. — projekt č. 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech“ and VEGA 1/0411/17. In: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. — ISSN 1841-9364. — vol. 50, no. 1 (2017), s.115-120.

6. ADE The antioxidant and antimicrobial activity of essential oils against Pseudomonas spp. Isolated from fish [elektronický zdroj] / Miroslava Kačániová, Margarita Terentjeva, Nenad Vukovic, Czeslaw Puchalski, Shubhadeep Roychoudhury, Simona Kunová, Alina Kluga, Marián Tokár, Maciej Kluz, Eva Ivanišová. — tab. — Popis urobený 6.12.2017. — ITMS 26220220180, APVV-0304-12.In: Saudi Pharmaceutical Journal. — ISSN 1319-0164. — vol. 25, iss. 8 (2017), s. 1108-1116, online.

7. ADE Identification of Apis mellifera gut microbiota with MALDI-TOF MS Biotyper / Jaroslav Gasper .. [et al.]. — ilustr. — projekt č. 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech“ and VEGA 1/0411/17. In: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. — ISSN 1841-9364. — vol. 50, no. 1 (2017), s. 192-196.

8. ADE Determination of spoilage yeasts in different red and white wines / Attila Kántor .. [et al.]. — ilustr., tab. — 26220220180. In: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. — ISSN 1841-9364. — vol. 49, no. 2 (2016), s. 57-65.

9. ADE Bacterial microflora of roach (Rutilus rutilus) caught in the Driksna river in Latvia / Alina Klữga .. [et al.]. — ilustr. — projekt č. 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech“ a VEGA 1/0411/17. In: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. — ISSN 1841-9364. — vol. 50, no. 1 (2017), s. 259-264.

10. ADE Antibacterial activity of Melissa officinalis L., Mentha piperita L., Origanum vulgare L. and Malva mauritiana against bacterial microflora isolated from fish [elektronický zdroj] / Alina Klüga .. [et al.]. — tab. — Popis urobený 5.12.2017. — ITMS č. 26220220180, VEGA 1/0411/17.In: Advanced Research in Life Sciences. — ISSN 2543-8050. — vol. 1, no. 1 (2017), s. 75-80, online. — 10.1515/arls-2017-0013.

11. ADM Effect of vermicompost on changes in the bacterial community in maize rhizosphere [elektronický zdroj] = Vplyv vermikompostu na zmeny bakteriálneho spoločenstva v rizosfére kukurice / Eva Halenárová, Juraj Medo, Silvia Kovácsová, Ivana Charousová, Jana Maková, Jakub Elbl, Jaroslav Záhora, Soňa Javoreková. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 30.01.2017). — AgroBioTech 26220220180, VEGA 2/0025/15. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 4 (2016), s. 1033-1049, online. — 10.5513/JCEA01/17.4.1808.

12. ADM Effect of fertilization on biological activity of community of soil streptomycetes [elektronický zdroj] = Ivana Charousová .. [et al.] Vplyv hnojenia na biologickú aktivitu pôdneho spoločenstva streptomycét. — ilustr., tab. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 30.1.2017). – Building Research Centre Agrobiotech. no. 26220220180. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 4 (2016), s. 1134-1148, online. — 10.5513/JCEA01/17.4.1822.

13. ADM Antimicrobial and enzymatic activity of actinomycetes isolated from soils of coastal islands / Ivana Charousová .. [et al.]. — ilustr., tab. — Project No. 26220220180: Building Research Centre Agrobiotech and by APVV-15-0543. In: Journal of advanced pharmaceutical technology and research. — ISSN 0110-5558. — vol. 8, no. 2 (2017), s. 46-51.

14. ADN Antifungal activity of lemon, eucalyptus, thyme, oregano, sage and lavender essential oils againstAspergillus niger and Aspergillus tubingensis isolated from grapes [elektronický zdroj] / Miroslava Císarová, Dana Tančinová, Juraj Medo. — ilustr., tab. — Popis urobený 23.2.2016. — Project No. 2622022 Building Research Centre “ AgroBioTech“ VEGA 1/0611/14 and KEGA 015SPU-4/2015. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 83-88, online. — 10.5219/554.

15. ADN Influence of essential oils on the growth of aspergillus flavus [elektronický zdroj] / Denisa Foltinová, Dana Tančinová, Miroslava Císarová. — ilustr., tab. — Popis urobený 1.6.2017. — KEGA 05-SPU-4/2015, TMS 26220220180. — Poster uverejnený v zborníku Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs, May 16-18 2017. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 322-331, online. — 10.5219/725.

16. ADN Species of genera Botrytis, Fusarium and Rhizopus on grapes Slovakia origin [elektronický zdroj] / Dana Tančinová .. [et al.]. — ilustr., tab. — Popis urobený 6.7.2017. — Projekt ITMS 26220220180 , KEGA 015SPU-04/15. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 403-409, online. — 10.5219/763.

17. ADN Growth of microorganisms in the pre-fermentation tanks in the production of ethanol [elektronický zdroj] /] / Viera Michalová, Dana Tančinová. — ilustr., tab. — Popis urobený 11.8.2017. — ITMS 26220220180, KEGA 015SPU-4/2015. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 529-534, online. — 10.5219/771.

18. ADN Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on aspergillus and penicillium species in the south Slovak wine region [elektronický zdroj] / Soňa Felšöciová .. [et al.]. — tab. — Popis urobený 26.7.2017. — KEGA 015 SPU – 4/2015, ITMS 26220220180. — Poster uverejnený v zborníku Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs, May 16-18 2017. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 496-502, online. — 10.5219/789.

19. ADN Detection of mycotoxins using Maldi-TOF mass spectrometry [elektronický zdroj] / Lukáš Hleba .. [et al.]. — ilustr. — Popis urobený 6.10.2017. — APVV-0304-12, ITMS 26220220180. In: Journal of Microbiology, Biotechnology and FoodSciences. — ISSN 1338-5178. — vol. 7, no. 2 (2017), s. 181-185, online. — 10.15414/jmbfs.2017.7.2.181-185.

20. AED Changes in the content of bioactive components of chocolate due to the final steps of the technological process [elektronický zdroj] = Zmeny v obsahu bioaktívnych komponentov čokolády vplyvom finálnych krokov technologického spracovania / Lucia Godočiková, Eva Ivanišová, Miroslava Kačániová. — Agrobiotech 26220220180, VEGA 1/0411/17, ITMS 26220220115. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 76-81, CD-ROM.

21. AFD Mikrobiálne osídlenie koreňov a listov drevín s dôrazom na Gleditsia triacanthos = Microbial inhabitation of roots and leaves of woody plants with emphasis on Gleditsia triacanthos / Nikola Hricáková .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — VEGA 2/0025/15, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016. — 1. vyd.. — 255 s.. — 978-80-89408-26-9 (brož.) Dendrologické dni. — Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. — s. 121-128.

Skupina B (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. BEF Rastové charakteristiky Lactobacillus plantarum CCM 3627, ako perspektívneho štartéra pri fermentácii cereálnych substrátov / Kvetoslava Kačmárová, Dana Urminská, Peter Socha. — ilustr., tab. — Projekt AgroBioTech project ITMS 26220220180 (50%) a KEGA č. 020SPU-4/2016 (50%). In: História a súčasnosť biochémie v podmienkach SPU v Nitre. — 1. vyd.. — 121 s.. — 978-80-552-1512-9 (brož.). — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — s. 64-69.