Laboratórium mikroskopických analýz

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Manipulácia s embryami a spermiami hospodárskych zvierat (zmrazovanie – kryouchovávanie),
  • výskum v oblasti embryotechnológií za účelom hodnotenia kvality embryí a spermií hospodárskych zvierat,
  • overovanie možností izolácie a využitia embryonálnych a somatických kmeňových buniek v poľnohospodárskej a biomedicínskej praxi, hodnotenie ich kvality s využitím prístrojového a iného technického vybavenia laboratória,
  • detekcie účinku xenobiotík a vybraných biologicky aktívnych substancií na živočíšne tkanivá a bunkové línie s následným odhadom rizika, resp. mechanizmov ich účinku v podmienkach in vivo a in vitro,
  • TEM – analýzy: čerstvých a mrazených králičích mezenchymálnych kmeňových buniek, amniotických kmeňových buniek, králičích oocytov a embryí, blastodermálnych buniek,
  • fluorescenčný mikroskop – analýzy slepačích blastodermálnych kmeňových buniek, králičích spermií, kohútích spermií a  DNA fragmentácie ľudských a býčích spermií,
  • metodická príprava fluorescenčného a transmisného elektrónového mikroskopu pre oblasť výskumu kvasiniek Schizosaccharomyces pombe,
  • metodická príprava využívania transmisného elektrónového mikroskopu v oblasti štúdia vplyvu podmienok technologického spracovania potravín a jednotlivých potravinových matríc na celkovú štruktúru a senzorické vlastnosti potravinových produktov.

Riešené projekty

- APVV-14-0043 Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

- APVV-15-0544 Syntetická biológia – moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

- APVV 15-0543 Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

- VEGA 1/0611/15 Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. Effect of cryoprotectants and thawing temperatures on chicken sperm quality / M. Miranda, B. Kulíková, J. Vašíček, L. Olexiková, N. Iaffaldano, P. Chrenek. In: Reproduction in domestic animals. — ISSN 0936-6768. — Vol. 53, no. 1 (2018), s. 93-100.

2. Detection of macrophages in rabbit semen and their relationship with semen quality / Lenka Kuželová, Jaromír Vašíček, Ján Rafay, Peter Chrenek In: Theriogenology. — ISSN 0093-691X. — Vol. 97, (2017), s. 148-153

3. XXX Taurine does not improve the quality of short-term stored rabbit spermatozoa in vitro / Dušan Paál .. [et al.]. — Univerzitná grantová agentúra UKF Nitra. Grant Number: UGA VIII/20/2016, Vedecká Grantová Agentúra MŠVVaŠ SR a SAV. Grant Numbers: VEGA 1/0760/15, VEGA 1/0857/14, Kultúrna a Edukačná Grantová Agentúra MŠVVaŠ SR. Grant Number: KEGA 006/SPU-4/2015, Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja. Grant Numbers: APVV-0304-12, APVV-14-0043, AgroBioTech Research Centre. In: Reproduction in domestic animals. — ISSN 0936-6768. — Vol. 52, no. 6 (2017), s. 1046-1051.

4. Ultrastructure of cell organelles in pre-implantation embryos from cows with different body condition score / L. Olexiková, J. Pivko, A. V. Makarevich, E. Kubovičová, A. Ostró, J. Živčák, P. Chrenek. In: Anatomia Histologia Embryologia. — ISSN 0340-2096. — Vol. 46, no. 3 (2017), s. 274-281.

5. AAA Ultrastructure of rabbit gametes and stem cells / Peter Chrenek .. [et al.]; recenzenti Jozef Bulla, Igor Valocký. — 1. vyd. — Novi Sad : University of Novi Sad 2017. — 82 s., : ilustr. — KEGA grant 011UPJŠ-4/2014, a APVV granty – APVV-14-0043 a APVV-14-0348, ITMS 26220220180 “Building of a Research centre“.. — Vyšla aj slovenská mutácia knihy pod názvom: Ultraštruktúra pohlavných a kmeňových buniek králika s ISBN 978-80-552-1692-8 v roku 2017. — ISBN : 978-86-7520401-5 (brož.).

6. ADC Ultrastructure of cell organelles in pre-implantation embryos from cows with different body condition score / Lucia Olexiková ..[et al.]. — ilustr. — APVV-0137-10, APVV-14-00-43, VEGA 1/0611/15, projekt č. 26220220180, KEGA 011UPJS-4/2014. In: Anatomia Histologia Embryologia. — ISSN 0340-2096. — vol. 46, no. 3 (2017), s. 274-281.

7. ADM Phenotype and ultrastructure of stem cells derived from amniotic fluid of Nitra rabbit [elektronický zdroj] / Michal Kováč .. [et al.]. — ilustr., tab. — Popis urobený 07.04.2017. — APVV-14-0043, APVV-14-0348, VEGA 1/0611/15, ITMS 26220220180. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 18, no. 1 (2017), s. 226-234, online. — 10.5513/JCEA01/18.1.1883.

8. ADM Lead induced alterations in rabbit spermatozoa motility and morphology in vitro / Jiřina Kročková..[et al.]. — ilustr. –Financované pomocou projektu VEGA č. 1/0760/15 a č. 1/0857/14, Projekt KEGA č. 006/SPU-4/2015, Slovenská rozvojová a výskumná agentúra (Grant č. APVV-0304-12), a Európskou komisiou (Projekt č. 26220220180″AgroBioTech”). In: Czech journal of animal science. — ISSN 1212-1819. — vol. 61, no. 9 (2016), s. 391-406.

9. AFC Flow cytometric evaluation of different passages of rabbit endothelial cells / Jaromír Vašíček, Peter Chrenek, Andrej Baláži. — ilustr., tab. — APVV-14-0348, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: The international symposium on animal science 2017. — 1st ed.. — 424 s.. — 978-86-7520-403-9 (brož.) The international symposium on animal science. — Novi Sad : University of Novi Sad, 2017. — s. 122-129.

Skupina B (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. BEF Dlhodobé kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov v SR / Peter Chrenek. — ilustr. — KEGA 011UPJŠ-4/2014, VEGA 1/0611/15, APVV-14-0043 a VC AgroBioTech v spolupráci s VÚŽV NPPC Nitra. In: História a súčasnosť biochémie v podmienkach SPU v Nitre. — 1. vyd.. — 121 s.. — 978-80-552-1512-9 (brož.). — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — s. 61-64.