Oddelenie biosystémového inžinierstva

  •  Laboratórium analýz biomasy pre bioenergetiku
  • Laboratórium bioenergetických zdrojov
  • Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii
  • Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a potravín

Oddelenie biosystémového inžinierstva sa zaoberá širokým spektrom činností zameraných predovšetkým  na štúdium možností využívania rastlinnej biomasy pre výrobu peliet a brikiet, hodnotenie kvalitatívnych parametrov vstupnej suroviny na výrobu tuhých biopalív, hodnotenie technologických parametrov výroby tuhých biopalív na báze biomasy, hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností získaných produktov, na návrh zostáv strojových liniek na výrobu tuhých biopalív, hodnotenie environmentálnych aspektov využívania biomasy na energetické účely, na výskum v oblasti biopalív, biomazív a bioenergetiky, ale aj na realizáciu experimentov v oblasti hodnotenia energetických a ekologických vlastností ekologických nositeľov energie. Špecializované Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii sa opiera o poznatky z analyzovania údajov a ich spracovania do informačných máp v prostredí Geografického informačného systému a tiež z budovania databázy dlhodobo sledovaných ukazovateľov viazaných na konkrétne geografické lokality. Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a potravín sa špecializuje na meranie vplyvu tepelného stresu v procese sušenia na makro/mikro poškodenie zrna, skúmanie teplotného správania materiálov, na skúmanie závislostí fyzikálnych vlastností od teploty a na skúmanie meteorologických a pevnostných vlastností materiálov  na meranie čistoty zrnín, triedenie zrnitých materiálov a na určenie vplyvu fyzikálno-mechanických vlastností na kvalitu mlátenia.

Poznatky sú priamo využiteľné v poľnohospodárskej výrobe, pri výskumnej a vývojovej práci a pri riadení poľnohospodárskej techniky. Výstupy možno využívať formou spracovania Metodiky zavedenia systému presného poľnohospodárstva, prípadne formou poradenstva k jednotlivým problémovým okruhom.

 

 

 

Oddelenie biosystémového inžinierstva

Vedúci oddelenia: doc. Ing. Juraj Maga, Dr.

Laboratórium analýz biomasy pre bioenergetiku

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

doc. Ing. Juraj Maga, Dr.

ikona-telefon +421 37 641 4362

 

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Juraj Maga, Dr.

Ing. Miroslav Macák, PhD.

Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.

Ing. Milan Križan (D)  

Ing. Tomáš Frolo (D)

Laboratórium bioenergetických zdrojov

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

Ing. Juraj Jablonický, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4611

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

Ing. Juraj Tulík, PhD.

Ing. Ján Kosiba, PhD.

Jozef Mesároš

Ing. Marek Halenár (D)

Ing. Michaela Jánošová (D)

Ing. Peter Kuchár (D)

Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4425

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Ing. Miroslav Macák, PhD.

Ing. Marek Barát (D)

Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a potravín

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.,

ikona-telefon +421 37 641 4716

 

doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4363

Odborní riešitelia:

doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Mgr. Peter Hlaváč, PhD.

doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

Mgr. Daniela Kunecová, PhD.

Ing. Koloman Krištof, PhD.

Ing. Ján Csillag, PhD.

Ing. Štefan Dráb, PhD.

doc. Ing. Juraj Maga, Dr.

Ing. Ana Petrovic (D)

Ing. Milan Križan (D)

Ing. Mgr. Peter Kotoulek (D)

Ing. Tomáš Krajčovič (D)

Ing. Marek Barát (D)