Laboratory of human nutrition

Infrastructure

Scientific and Research Activities of the Laboratory

 

  • The preparation and development of new food sources and foodstuffs, in particular functional foods and value-added foods, in collaboration between other ABT Research Centre laboratories and practice (manufacturing plants),
  • finding and identifying new effective bioactive substances that may have a beneficial effect on health,
  • verification of the effects of newly developed food and food sources on human health (in particular with regard to the action of bioactive substances found in these foods and food sources),
  • development and verification of methodological procedures for assessing nutritional and health parameters of people cosuming designated food products,
  • measuring anthropometric parameters and assessing the health and nutritional status of selected individuals in relation to nutritional intake, nutritional value and biochemical composition of food; products.

Projects

VEGA 1/0127/14 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie
Principal investigator: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.

Publications

Group A (category of publishing activities according to Ministry of Education of SR):

1. ADN Effect of thermal pasteurization and high pressure processing on bioactive properties in strawberry juice [elektronický zdroj] / Lenka Predná .. [et al.]. — tab. — Popis urobený 21.12.2016. — VEGA No. 1/0127/14, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 537-542, online. — 10.5219/648.

2. AED Hodnotenie telesnej kompozície u mladých dospelých osôb a výskyt rizikových parametrov [elektronický zdroj] = The evaluation of body fat composition in young adult probands and the occurence of risk parameters / Marianna Schwarzová, Katarína Fatrcová Šramková, Zuzana Chlebová. — ilustr., tab. — AgroBioTech ITKS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115, KEGA-024SPU-4/2018. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017.

3. AED Bazálny metabolizmus určený rôznymi metódami a posúdenie zistených rozdielov v súbore dospelých osôb [elektronický zdroj] = Basal metabolism determined from different methods and the assessment of determined differences in adult population / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — grafy, ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115, KEGA-016UKF-4/2018. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 22-29, CD-ROM.

4. AED Diferenciácia vybraných dospelých osôb podľa návykov a zhodnotenie ich telesného zloženia [elektronický zdroj] = Differentiation of young adults according to the habits of nutrition and life style and their evaluation of body composition / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — grafy, ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115, VEGA 1/0542/18. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 30-36, CD-ROM.

5. AED Diferenciácia vybraného súboru dospelých osôb podľa konzumu zeleniny a ovocia s porovnávacím zhodnotením nežiaducich a žiaducich životných návykov ako aj telesného zloženia [elektronický zdroj] / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115. In: Záhradníctvo 2017. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (330 s.). — 978-80-552-1725-3. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 43-54, CD-ROM.

6. AED Súvisí podiel telesného tuku s konzumom zeleniny a ovocia u dospelých žien? [elektronický zdroj] / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — ilustr., tab. — ITEBIO ITMS 26220220115, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Záhradníctvo 2017. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (330 s.). — 978-80-552-1725-3. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 221-230, CD-ROM.

7. AED Kumulácia rizikových hodnôt kardiovaskulárnych parametrov v populačnej skupine žien [elektronický zdroj] = The acumulation of risk values of cardiovascular parameters in population group of females / Katarína Fatrcová Šramková, Marianna Schwarzová. — grafy, ilustr., tab. — AgroBioTech ITMS 26220220180, ITEBIO ITMS 26220220115, KEGA-024SPU-4/2018. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 37-42, CD-ROM.

8. AED Ovplyvnenie výkrmových a jatočných parametrov brojlerových kurčiat aplikáciou enzymatického prípravku na báze pepsínu do pitnej vody [elektronický zdroj] = Influence of fattening and carcass parameters of broiler chickens by application of the enzyme preparation on pepsin base to drinking water / Cyril Hrnčár .. [et al. Marianna Schwarzová)]. — tab. — ITMS 26220220115, ITMS 26220220180. In: Výživa – človek – zdravie. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (277 s.). — 978-80-552-1719-2. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 95-101, CD-ROM.

9. AFC Vzduchová pletyzmografia a bioelektrická impendancie pre zhodnotenie telesného zloženia / Marianna Schwarzová .. [et al.]. — ilustr., tab. — Príspevok vznikol s podporou projektov ,,AgroBioTech” ITMS 26220220180, ,,ITEBIO” ITMS 26220220115 VEGA 1/0127/14. In: Výživa a zdraví 2016. — 1. vyd.. — [202] s.. — 978-80-905441-4-7 (brož.) Výživa a zdraví. — Teplice : Alwac, 2016. — s. 158-167.

10. AFC Subfrakcie HDL a LDL cholesterolu – naše prvé merania a skúsenosti / Peter Chlebo .. [et al.]. — Príspevok vznikol za finančnej podpory vedeckých projektov VEGA 1/0127/14, ITEBIO ITMS 26220220115 a AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Výživa a zdraví 2016. — 1. vyd.. — 0. — 978-80-905441-4-7 (brož.) Výživa a zdraví. — Teplice : Alwac, 2016. — s. 132-133.

11. AFC Vplyv konzumácie 100% ovocnej šťavy na vybrané parametre krvnej plazmy / Marta Habánová .. [et al.]. — ilustr., tab. — VEGA 1/0127/14, ITEBIO ITMS 26220220115, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Výživa a zdraví 2016. — 1. vyd.. — [202] s.. — 978-80-905441-4-7 (brož.) Výživa a zdraví. — Teplice : Alwac, 2016. — s. 80-86.