Laboratórium mikroskopických analýz

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

 • Detekcie účinku xenobiotík a vybraných biologicky aktívnych substancií na živočíšne tkanivá a bunkové línie (napr. adrenokarcinómová bunková línia NCI-H295R; TM3 línia Leydigových buniek) s následným odhadom rizika, resp. mechanizmov ich účinku v podmienkach in vivo a in vitro,
 • ultraštrukturálne analýzy králičích kmeňových a progenitorových buniek a ich komparácia s ultraštruktúrou komerčne dostupných ľudských bunkových línií,
 • hodnotenie kvality kyrouchovávania dospelých kmeňových buniek prostredníctvom ultraštrukturálnych štúdií,
 • metodická príprava využívania transmisného elektrónového mikroskopu v oblasti štúdia:
  – vplyvu presne definovaných podmienok na ultraštruktúru koreňov rastlín,
  – vplyvu podmienok technologického spracovania potravín a jednotlivých potravinových matríc na celkovú štruktúru a senzorické vlastnosti potravinových produktov,
  – vplyvu endokrinných disruptorov a biologicky aktívnych látok za účelom determinácie ich potenciálneho protektívneho účinku na ultraštruktúru ľudských adrenokarcinómových buniek NCI-H295R,
 • TEM – analýzy: čerstvých králičích endotelových progenitorových buniek vyizolovaných z kostnej drene, rozmrazených králičích endotelových progenitorových buniek vyizolovaných z periférnej krvi a kostnej drene, rozmrazených a znova kultivovaných endotelových progenitorových buniek vyizolovaných z periférnej krvi a kostnej drene králika, čerstvých ľudských bunkových línií HUVECs (primárne endotelové bunky pochádzajúce z pupočníkovej žily) a tukových mezenchymálnych kmeňových buniek,
 • fluorescenčný mikroskop – determinácia fragmentácie DNA cicavčích a vtáčích spermií, stanovenie kapacitačných vzorov bovinných spermií, analýza membránovej a akrozómovej integrity spermií,
 • aplikácia stereologických metód na vyhodnotenie TEM elektrónogramov.

Riešené projekty

– ITMS2014+313011W580 Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd (Uranos)

– ITMS2014+313011V336 Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

– ITMS2014+313011V387 Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)

– APVV-19-0598 Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neprenosných ochoreniach Zodpovedný riešiteľ projektu: MUDr. Peter Chlebo, PhD.

APVV 15-0543 Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

APVV-15-0544 Syntetická biológia – moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

APVV 16-0289 Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

VEGA 1/0239/20 Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

VEGA 1/0163/18 Determinácia pleiotropného účinku endokrinných disruptorov a biologicky aktívnych látok v celulárnom modelovom systéme in vitro
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

VEGA 1/0160/18 Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

KEGA 009SPU-4/2018 Letné školy pre študentov biologických a biotechnologických vied
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

GA 35/2019 Hodnotenie ultraštrukturálnych a funkčných zmien ľudských adrenokarcinomových buniek NCI-H295R in vitro exponovaných rizikovými a biologicky aktívnymi látkami
Zodpovedný riešiteľ projektu: RNDr. Hana Ďúranová, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2018 a 2019 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

AAB Mikroskopické analýzy pohlavných a kmeňových buniek hydiny / Andrea Svoradová … [et al.]. — 1. vyd. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko), 2018. — 106 s.

ADC Curcumin offers antioxidant protection to cryopreserved bovine semen / Eva Tvrdá … [et al.]. In: Czech journal of animal science. — ISSN 1212-1819. — Vol. 63, iss. 7 (2018), s. 247-255.

ADC Antibiotics versus natural biomolecules: The case of in vitro induced bacteriospermia by Enterococcus faecalis in rabbit semen / Michal Ďuračka … [et al.]. In: Molecules. — ISSN 1420-3049. — Vol. 24, iss. 23 (2019), article number 4329. — 10.3390/molecules24234329.

ADC Trace elements content in semen and their interactions with sperm quality and RedOx status in freshwater fish Cyprinus carpio: A correlation study / Anton Kováčik … [et al.]. In: Journal of trace elements in medicine and biology. — ISSN 0946-672X. — Vol. 50 (2018), s. 399-407.

ADC Cryopreservation of chicken blastodermal cells and their quality assessment by flow cytometry and transmission electron microscopy / Andrea Svoradová … [et al.]. In: Biotechnology progress. — ISSN 8756-7938. — Hoboken : Wiley. — 10.1002/btpr.2615.

ADC Effect of cryoprotectants and thawing temperatures on chicken sperm quality / M. Miranda … [et al.]. In: Reproduction in domestic animals. — ISSN 0936-6768. — Vol. 53, no. 1 (2018), s. 93-100.

ADC In vitro effect of various cryoprotectants on the semen quality of endangered Oravka chicken / Andrea Svoradová … [et al.]. In: Zygote. — ISSN 0967-1994. — Vol. 26, iss. 1 (2018), s. 33-39.

ADC Critical assessment of the efficiency of CD34 and CD133 antibodies for enrichment of rabbit hematopoietic stem cells / Jaromír Vašíček … [et al.]. In: Biotechnology progress. — ISSN 8756-7938. — Vol. 34, no. 5 (2018), s. 1278-1289.

ADC The assessment of cryopreservation on the quality of endangered Oravka rooster spermatozoa using CASA and cytometry / Andrea Svoradová … [et al.]. In: CryoLetters. — ISSN 0143-2044. — Vol. 39, no. 6 (2018), s. 359-365.

ADC Cryodamage of plasma membrane and acrosome region in chicken sperm / Lucia Olexiková … [et al.]. In: Anatomia Histologia Embryologia. — ISSN 0340-2096. — Vol. 48, iss. 1 (2019), s. 33-39.

ADM Assessment of rabbit spermatozoa characteristics after amygdalin and apricot seeds exposure in vivo [elektronický zdroj] / Eduard Kolesár … [et al.]. In: Toxicology Reports. — ISSN 2214-7500. — Vol. 5, (2018), s. 679-686.

ADM The effect of kaempferol and naringenin may improve the in vitro quality of stored boar semen [elektronický zdroj] : Účinok kaempferolu a naringenínu môže zlepšiť in vitro kvalitu uchovávaných kančích spermií / Michal Ďuračka … [et al.]. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — Vol. 20, no. 4(2019), s. 1069-1075

ADM The in vitro effect of taurine on boar spermatozoa quality / Dušan Paál … [et al.]. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. — ISSN 1211-8516. — Vol. 66, no. 1 (2018), s. 131-137.

ADN Fission yeast Schizosaccharomyces pombe as a model system for ultrastructural investigations using transmission electron microscopy [elektronický zdroj] / Hana Ďúranová … [et al.]. In: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. — ISSN 1338-5178. — Vol. 9, no. 1 (2019), s. 160-165.

ADE In vitro effects of Acinetobacter baumannii and selected natural biomolecules on rabbit spermatozoa motility / Eva Tvrdá, Michal Ďuračka, Attila Kántor, Marek Halenár, Lukáš Hleba. In: AGROFOR. — ISSN 2490-3434. — Vol. 3, iss. 1 (2018), s. 54-63.

ADF Effect of taurine administration on the structure of rabbit testes [elektronický zdroj] / Ján Kováč … [et al.]. In: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. — ISSN 1338-5178. — Vol. 9, no. 2 (2019), s. 171-173.

ADF The in vitro effect of kanamycin on the behaviour of bovine spermatozoa [elektronický zdroj] / Michal Ďuračka … [et al.]. — ilustr. — Abstrakt článku sa nachádza v zborníku abstraktov: Risk factors of food chain s ISBN 978-80-552-2033-8 na s. 13. In: Archives of Ecotoxicology. — ISSN 2644-4747. — Vol. 1, no. 4 (2019), s. 36-40.

AED In vitro účinok extraktu kôpru voňavého (Anethum graveolens L.) na štruktúru a funkciu bovinných spermií [elektronický zdroj] / Michal Ďuračka … [et al.]. In: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. — 1. vyd.. — 81 s.. — 978-80-552-2053-6. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. — S. 4-11.

AED Protective effect of the rooibos beverage against the structural changes of male reproductive tissues of diabetic rats / Eva Tvrdá … [et al.]. In: Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. — 1. vyd.. — 398 s.. — 978-80-552-1921-9 (brož.). — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. — S. 368-378.

AED Bunková línia NCI-H295R ako in vitro modelový systém pre štúdium steroidogenézy: review = Cell line NCI-H295R as in vitro model system to study steroidogenesis: a review / Veronika Fialková … [et al.]. In: Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. — 1. vyd.. — 398 s.. — 978-80-552-1921-9 (brož.). — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. — S. 94-101.

AED Lunazín a jeho zdraviu prospešné účinky: review = Lunasin and its beneficial health effects: review / Hana Ďúranová … [et al.]. In: Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. — 1. vyd.. — 398 s.. — 978-80-552-1921-9 (brož.). — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. — S. 53-61.

AED Štúdium regulácie priebehu bunkového cyklu pomocou fluorescenčnej mikroskopie v kvasinke Schizosaccharomyces pombe [elektronický zdroj] / Miroslava Požgajová … [et al.]. In: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. — 1. vyd.. — 81 s.. — 978-80-552-2053-6. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. — S. 31-37.

AED Príprava vzoriek z kvasiniek Schizosaccharomyces pombe pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie: review [elektronický zdroj] / Hana Ďúranová … [et al.]. In: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. — 1. vyd.. — 81 s.. — 978-80-552-2053-6. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. — S. 38-44