Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kód projektu

313011T620

Názov projektu

Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt

Akronym

PAsTEuR

Miesto realizácie projektu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 – Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie

Zameranie projektu

Dopytovo- orientovaný projekt

Trvanie

1.1.2016 – 31.12.2019

Priradenie k doméne inteligentnej špecializácie RIS3

Zdravé potraviny a životné prostredie

Priradenie aktivít k znalostným oblastiam

Environmentálne inžinierstvo

Výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 890 358,85

Žiadaná výška NFP: 845 840,91

Výška spolufinancovania: 44 517,94 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ciele projektu

V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj s celkovým cieľom prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov klimatických zmien prostredníctvom štúdia a vedeckého posudzovania vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt.

Nástrojom na reflektovanie hraničného výskumu v kontexte negatívnych dopadov klímy sú 4 tematické zamerania:

Téma 1: Výskum emisií skleníkovo aktívnych plynov v kontexte pôdohospodárstva

Téma 2: Možnosti ochrany poľnohospodárskej pôdy v kontexte klimatickej zmeny

Téma 3: Výskum vplyvu stresu (vodného, teplotného, radiačného, živinového, biotického) na vybrané genotypy s ohľadom na sucho ako dôsledok klimatickej zmeny

Téma 4: Výskum agroklimatických a agrohydrologických prvkov v kontexte integrovaného manažmentu vody a pôdy v krajine

V súčinnosti s realizáciou projektu Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt boli vytvorené tieto publikácie:

Téma 1 Výskum emisií skleníkovo aktívnych plynov v kontexte pôdohospodárstva

AYDIN, E., HORÁK, J., IGAZ, D., DRGOŇOVÁ, K., TÁRNÍK, A., CLOTHIER, B. Potenciál vybraných pôdnych aditív na zvýšenie úrody jačmeňa jarného: poľný experiment

HORÁK, J., IGAZ, D., AYDIN, E., DRGOŇOVÁ, K., TÁRNÍK, A. Vplyv aplikácie biouhlia do pôdy na množstvo emisií skleníkovo aktívnych plynov

JURIGA, M., ŠIMANSKÝ, V. Pôdna organická hmota vs. pôdna štruktúra po aplikácii biouhlia

ŠIMANSKÝ, V., JURIGA, M., HORÁK, J. Aplikácia biouhlia a jeho kombinácia s N hnojením ako faktor ovplyvňujúci zmeny pôdnej reakcie a povrchového náboja pôdnych častíc

ŠIMANSKÝ, V., TOKOVÁ, L., KOTUŠ, T., HORÁK, J., CLOTIER, B. Rozdiel v zásobách anorganického a organického uhlíka v hnedozemi po aplikácii biouhlia

Téma 2 Možnosti ochrany poľnohospodárskej pôdy v kontexte klimatickej zmeny

LACKÓOVÁ, L., TÁRNÍKOVÁ, M., BÁREKOVÁ, A. HALÁSZOVÁ, K. Zmena zrnitostných frakcií vplyvom veternej erózie na Záhorí.

ŠINKA, K., MUCHOVÁ, Z., KONC, Ľ., PAGÁČ MOKRÁ, A. Ochrana pôdy pred degradáciou s využitím GIS a modelu DesQ – MaxQ

Téma 3 Výskum vplyvu stresu (vodného, teplotného, radiačného, živinového, biotického) na vybrané genotypy s ohľadom na sucho ako dôsledok klimatickej zmeny

RAČEK, M., ZÁCHENSKÁ, M. Vplyv nedostatku vody na obsah chlorofylu v listoch semenáčikov javora poľného.

ROVNÁ, K. Sortiment botanických druhov ruží (Rosa L.) pre urbanizované prostredie

Téma 4 Výskum agroklimatických a agrohydrologických prvkov v kontexte integrovaného manažmentu vody a pôdy v krajine

JURÍK, Ľ., KALETOVÁ, T., POKRÝVKOVÁ, J., HALAJ, P., BÁREK, V. Lokálne prírodné zdroje v krajine a udržateľné poľnohospodárstvo

POKRÝVKOVÁ, J., JURÍK, Ľ., FUSKA, J., KALETOVÁ, T., MANINA, M. Voda a pôda a klimatická zmena – faktory determinujúce poľnohospodársku produkciu

Všetky vyššie uvedené publikácie boli v 100 % miere hradené z projektu „Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt“  – 313011T620.

Poďakovanie vo vedeckých publikáciách realizovaných pred podpisom zmluvy o NFP:

„Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt, 313011T620, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“