Názov a sídlo partnera

Slovenská poľnohospodárska univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kód projektu

313011W580

Názov projektu

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Akronym

URANOS

Miesto realizácie projektu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja

Zameranie projektu

Dopytovo- orientovaný projekt

Trvanie

3/2020 – 6/2023

Výška NFP

1 150 537,85 €

 

Znenie poďakovania

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: „Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd“ (kód ITMS2014+ 313011W580), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

This publication is the result of the project implementation: „Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation” (ITMS2014+ 313011W580) supported by the Integrated Infrastructure Operational Programme funded by the ERDF.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Ciele projektu

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (NAS, 2018) predstavuje základný rámec pre tvorbu systémov znižujúcich možné negatívne dopady klimatických zmien v poľnohospodárstve. Z hľadiska implementácie NAS je dôležitým predpokladom vedomostná základňa živená prostredníctvom výskumu využívajúceho kvalitatívne nové údaje o poľnohospodárskej krajine. Celkovým cieľom plánovaných výskumných aktivít je vytvorenie údajovej a vedomostnej základne pre podporu rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd, čo priamo reflektuje dlhodobý cieľ RIS3 – znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií poľnohospodárskej pôdy súvisiacich s klimatickou zmenou. Kvôli prehľadnosti môžeme plánované výskumné aktivity rozdeliť do 3 nasledovných výskumných tém: Tvorba nových prístupov a údajov pre včasné hodnotenie, monitoring a prognózy sucha. Predikcia klimatických zmien a komplexné hodnotenie dopadov na poľnohospodársku krajinu. Hodnotenie miery degradácie pôdy a návrhy optimálneho využívania pôdy. Príspevok projektu k vybraným aktivitám bude vo forme vytvorených nových a udržaní existujúcich pracovných výskumných miest, v technologických a netechnologických výstupoch výskumu a vývoja uplatnených v praxi formou inovácií a v spoločných vzájomných projektoch v oblastiach tematických priorít.

Merateľné výstupy za aktivitu č. 4: A4 Návrh adaptačných opatrení na predchádzanie negatívnych vplyvov v dôsledku klimatických zmien v poľnohospodárstve