Univerzita Konštantína Filozofa

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou a nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry i Slovenska – Konštantína Filozofa (svätého Cyrila, 827 – 869). Nastúpila na cestu rozvíjania cyrilometodskej tradície, šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie a tolerancie. UKF sa formuje ako moderná európska všeobecná univerzita, v ktorej dominuje veda, duchovná kvalita, vysoká odbornosť, pedagogické majstrovstvo, široká komunikatívnosť vo vnútri i so svetom. Jej silnou stránkou je rozsiahla ponuka študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, ich flexibilnosť, inovatívnosť a rôznorodosť.

UKF okrem tradičnej prípravy pedagógov pre základné a stredné školy pripravuje štúdiom vedeckých a odborných študijných programov budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov, gemológov a ďalších odborníkov.

Jedinečnosťou UKF je príprava učiteľov v jazyku maďarskom pre uplatnenie sa na národnostne zmiešanom území. Vedecký potenciál UKF je koncentrovaný do unikátnych pracovísk – vedeckých ústavov a špecializovaných laboratórií, ktoré sú zárukou kvalitných výstupov vedeckovýskumných aktivít vedeckých a vedecko-pedagogických zamestnancov a doktorandov univerzity, ako aj predpokladom odborného rastu mladej generácie výskumníkov.

Univerzitu v súčasnosti tvorí päť fakúlt: Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta.