Slovenská poľnohospodárska univerzita

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU), ktorá v Nitre pôsobí od roku 1952. Univerzita od svojho vzniku dostala do vienka určité poslanie, a tým je byť centrom poľnohospodárskeho vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku pre prioritnú oblasť ľudskej činnosti – pre produkciu dostatku zdravých a bezpečných potravín v symbióze s ochranou životného prostredia, zachovaním biologickej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja.

Jej vedecký a pedagogický výkon a historická tradícia z nej činí uznávanú inštitúciu doma i v zahraničí. V rámci úspešnej komplexnej akreditácie v roku 2009 sa SPU v Nitre zaradila medzi vysoké školy univerzitného typu a výsledky ostatnej akreditácie potvrdili toto hodnotenie. V roku 2010 ako prvá univerzita na Slovensku získala prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov.

Súčasťou jej identity je i názov zelená univerzita. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov nielen z oblasti poľnohospodárskych, ale aj biologických, ekonomických a technických vied. Tým vytvára predpoklady pre široké uplatnenie absolventov v rôznych oblastiach hospodárstva.

Univerzitu v súčasnosti tvorí šesť fakúlt: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technická fakulta.