Senzorické laboratórium

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Overovanie a optimalizovanie technologických postupov výroby potravín vyvíjaných v ostatných technologicky zameraných laboratóriách (Laboratórium cereálnych technológií, Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu, Experimentálny pivovar, Laboratórium nápojov),
  • senzorické hodnotenie potravinárskych výrobkov pomocou panelu hodnotiteľov,
  • senzorické hodnotenie pomocou inštrumentálnych metód.

Riešené projekty

VEGA 1/0139/17 Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely.
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

VEGA 1/0280/17 Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

VEGA 1/0308/14 Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (projekt ukončený)

APVV-16-0244 Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADN Shelf life extension and sensory evaluation of birch tree sap using chemical preservatives [elektronický zdroj] / Maciej Bilek, Vladimír Vietoris, Vojtech Ilko. – This work was supported by AgroBioTech Research Centre built in accordance with the project Building „AgroBioTech“ Research Centre ITMS 26220220180. — Popis urobený 27.10.2016. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 499-505, online. — 10.5219/650.