Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kód projektu

313011T465

Názov projektu

Podpora výskumných aktivít vo VC ABT

Akronym

SUBTENO

Miesto realizácie projektu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 – Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie

Zameranie projektu

Dopytovo- orientovaný projekt

Trvanie

1.1.2016 – 31.12.2019

Priradenie k doméne inteligentnej špecializácie RIS3

Zdravé potraviny a životné prostredie

Priradenie aktivít k znalostným oblastiam

Potravinárska technológia

Výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 1 075 945,25 €

Žiadaná výška NFP: 1 022 147,99 €

Výška spolufinancovania: 53 797,26 €

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ciele projektu

V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj. Celkovým cieľom predkladaného projektu je vytvorenie funkčného prostredia pre inovačné kapacity, za účelom verifikácie účinkov produktov a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, podporujúcich vývoj nových inovatívnych potravín s prihliadnutím na požiadavky konzumenta 21 storočia.

Celkový cieľ projektu je v súlade s Doménou inteligentnej špecializácie Zdravé potraviny a životné prostredie a spadá do znalostnej oblasti potravinárska technológia. Plánované aktivity VC ABT reflektujú súčasné celospoločenské potreby a sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenska (RIS3 SK).

K naplneniu celkového cieľa významne prispejú aj 4 prierezové ciele:

  1. Využiť výskumný a inovačný potenciál VC ABT ako bázu pre výskumno-vývojové činnosti
  2. Syntetizovať vedecké oblasti s cieľom vývoja nových potravín s prihliadnutím na špecifické požiadavky konzumentov 21. storočia.
  3. Posilniť prenos poznatkov a výsledkov výskumu prostredníctvom zapojenia Transferového centra.
  4. Posilniť medzinárodnú pozíciu vedecko-výskumných kapacít v priestore ERA (European Research Area).

Aktivity:

Aktivita H1: Spektroskopické a mikroskopické metódy ako účinný nástroj evaluácie potenciálne benefičného vplyvu biologicky aktívnych látok na modelové systémy
Aktivita H2: Genomické a proteomické metódy pre hodnotenie biologických rastlinných materiálov v kontexte stanovenia alergického potenciu sledovaných zložiek
Aktivita H3: Vývoj nových technologických postupov výroby funkčných cereálnych výrobkov s vyššou výživovou hodnotou a zefektívnenie výroby súčasných výrobných technológií
Aktivita H4: Analytické metódy hodnotenia zdravotného rizika v potravinovom reťazci

Aktivity žiadateľa sú zamerané na nasledovné produktové línie:

  1. Progresívne kontrolné metódy a efektívne systémy riadenia pre elimináciu rizika kontaminácie
  2. Postupy a technológie zvyšujúce kvalitu a výživovú hodnotu potravín
  3. Technológie pre potraviny na osobitné výživové účely pre spotrebiteľov s potravinovými alergiami a intoleranciou na niektoré zložky
  4. Progresívne výrobné technológie, inovatívne výrobné postupy, nové receptúry a procesy, napríklad minimalizujúce degradáciu cenných zložiek potravín

V súčinnosti s realizáciou projektu Podpora výskuných aktivít vo VC ABT boli vytvorené tieto publikácie:

Téma 1 Spektroskopické a mikroskopické metódy ako účinný nástroj evaluácie potenciálne benefičného vplyvu biologicky aktívnych látok na modelové systémy

ĎÚRANOVÁ, H., POŽGAJOVÁ, M., NAVRÁTILOVÁ, A., ÁRVAY, J., TRAKOVICKÁ, A. Nikel a jeho vplyv na iónovú homeostázu kvasiniek Schizosaccharomyces pombe

POŽGAJOVÁ, M., ĎÚRANOVÁ, H., NAVRÁTILOVÁ, A. Bioluminiscenčná detekcia ATP v bunkách Schizosaccharomyces pombe po ich expozícii niklom a kadmiom

KOVÁČIK, A., ÁRVAY, J., TOMKA, M., TIRPÁK, F., JAMBOR, T., ANDREJ, J. Obsah stopových prvkov v krvnom sére a ejakuláte sladkovodných rýb (Cyprinus carpio) a ich vplyv na zdravotný stav a reprodukčný potenciál

KAČÁNIOVÁ, M., BOROTOVÁ, P., GALOVIČOVÁ, L., VUKOVIĆ, N., KUNOVÁ, S. Antimikrobiálna aktivita vybraných rastlinných silíc

Téma 2 Genomické a proteomické metódy pre hodnotenie biologických rastlinných materiálov v kontexte stanovenia alergického potenciu sledovaných zložiek

BALÁŽOVÁ, Ž., VIVODÍK, M., GÁLOVÁ, Z. Molekulárne analýzy genetických zdrojov ovsa ako potenciálnej plodiny pre celiatikov

BILČÍKOVÁ, J., ZAMIEŠKOVÁ, L., FIALKOVÁ, V., ŽIAROVSKÁ, J. Variabilita Mal d 1 alergénu v genetických zdrojoch plodov jablone domácej

FIALKOVÁ, V., BILČÍKOVÁ, J., ĎÚRANOVÁ, H., KŇAŽICKÁ, Z. Kurmukín – významná bioaktívna a modulačná látka v steroidogenéze

Téma 3 Vývoj nových technologických postupov výroby funkčných cereálnych výrobkov s vyššou výživovou hodnotou a zefektívnenie výroby súčasných výrobných technológií

BOJŇANSKÁ, T., IVANIŠOVÁ, E., VOLLMANOVÁ, A., KREFT, I. Efekt prídavku pohánky na reologické vlastnosti cesta a kvalitu pohánkového chleba

VALKOVÁ, V., GABRÍNY, L., ĎÚRANOVÁ, H. Fyzikálne a senzorické vlastnosti vzoriek chleba obohatených o mikroprášok z hroznových semien

Téma 4 Analytické metódy hodnotenia zdravotného rizika v potravinovom reťazci

MIŠKEJE, M., SLANINA, T., PETROVIČOVÁ, I., MASSÁNYI, P. Vplyv žĺtkového riedidla na ejakulát moriakov pri teplote 41°C v podmienkach in vitro

ŠTEFÁNIKOVÁ, J., MARTIŠOVÁ, P., VIETORIS, V. Hodnotenie kvality parených syrov elektronickým panelom

Všetky vyššie uvedené publikácie boli v 100 % miere hradené z projektu „Podpora výskumných aktivít vo VC ABT“ – 313011T465.

Poďakovanie vo vedeckých publikáciách realizovaných pred podpisom zmluvy o NFP:

„Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: Podpora výskumných aktivít vo VC ABT, 313011T465, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“