Laboratórium živočíšnych biotechnológií

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Experimenty sú zamerané na riešenie problematiky izolácie, kryokonzervácie a hodnotenie kvality blastodermálnych buniek hydiny fluorescenčnou, konfokálnou a elektrónovou mikroskopiou pre účely kryouchovávania v génovej banke živočíšnych genetických zdrojov,
  • odber, kryouchovávanie a hodnotenie kvality spermií (CASA, Flow cytometria, fluorescenčná a elektrónová mikroskopia) kohútov slovenského plemena „Oravka“ a králikov plemien „Nitriansky, Zoborský a Holíčsky“ za účelom dlhodobého kryouchovávania pre účely génovej banky živočíšnych genetických zdrojov.

Riešené projekty

APVV 14-0043 Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

APVV-15-0544 Syntetická biológia – moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Eva Tvrdá, PhD.

VEGA 1/0611/15 Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. AAA Ultrastructure of rabbit gametes and stem cells / Peter Chrenek .. [et al.]; recenzenti Jozef Bulla, Igor Valocký. — 1. vyd. — Novi Sad : University of Novi Sad 2017. — 82 s., : ilustr. — KEGA grant 011UPJŠ-4/2014, a APVV granty – APVV-14-0043 a APVV-14-0348, ITMS 26220220180 „Building of a Research centre“.. — Vyšla aj slovenská mutácia knihy pod názvom: Ultraštruktúra pohlavných a kmeňových buniek králika s ISBN 978-80-552-1692-8 v roku 2017. — ISBN : 978-86-7520401-5 (brož.).

2. ADC Quality of Pinzgau bull spermatozoa following different periods of cryostorage / Peter Chrenek .. [et al.]. — ilustr. — KEGA 011UPJS-4/2014, VEGA 1/0611/15, APVV-14-0043, projekt č. 26220220180. In: Zygote. — ISSN 0967-1994. — vol. 25, no. 2 (2017), s. 215-221.

3. ADC Ultrastructural changes in the cyclic corpus luteum of dairy cows with different body condition Pivko Juraj .. [et al.]. — ilustr., tab. — APVV-0137-10, APVV-14-00-43, 26220220180. In: Acta veterinaria (Beograd). — ISSN 0567-8315. — vol. 66, no. 2 (2016), s. 245-256.

4. ADC Ultrastructure of cell organelles in pre-implantation embryos from cows with different body condition score / Lucia Olexiková ..[et al.]. — ilustr. — APVV-0137-10, APVV-14-00-43, VEGA 1/0611/15, projekt č. 26220220180, KEGA 011UPJS-4/2014. In: Anatomia Histologia Embryologia. — ISSN 0340-2096. — vol. 46, no. 3 (2017), s. 274-281.

5. ADE Viability assessment of fresh chicken blastodermal cells by flow cytometry / A. Svoradová .. [et al.]. — ilustr. — APVV-14-0043, VEGA 1/0611/15, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Slovak journal of animal science. — ISSN 1337-9984. — vol. 50, no. 2 (2017), s. 69-72.

6. ADF The potential use of chicken blastodermal cells of Oravka breed / Andrea Svoradová, Lenka Kuželová, Peter Chrenek. — ilustr. — Podporené projektom (No. APVV-14-0043), VEGA 1/0611/1, ITMS 26220220180. In: Slovak journal of animal science. — ISSN 1337-9984. — vol. 49, no. 2 (2016), s. 94-97.

7. ADM Phenotype and ultrastructure of stem cells derived from amniotic fluid of Nitra rabbit [elektronický zdroj] / Michal Kováč .. [et al.]. — ilustr., tab. — Popis urobený 07.04.2017. — APVV-14-0043, APVV-14-0348, VEGA 1/0611/15, ITMS 26220220180. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 18, no. 1 (2017), s. 226-234, online. — 10.5513/JCEA01/18.1.1883.

8. AFC Flow cytometric evaluation of different passages of rabbit endothelial cells / Jaromír Vašíček, Peter Chrenek, Andrej Baláži. — ilustr., tab. — APVV-14-0348, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: The international symposium on animal science 2017. — 1st ed.. — 424 s.. — 978-86-7520-403-9 (brož.) The international symposium on animal science. — Novi Sad : University of Novi Sad, 2017. — s. 122-129.

9. AFH Effect of DMSO on the viability of frozen-thawed chicken blastodermal cells / A. Svoradová ..[et al.]. — APVV-14-0043, VEGA 1/0611/15, ITMS 26220220180. In: Slovak journal of animal science. — ISSN 1337-9984. — vol. 49, no. 4 (2016), s. 171.

10. AFH Effect of cryoprotectants on the quality of post-thawed oravka rooster sperm / Lenka Kuželová .. [et al.]. — ITMS 26220220180, APVV-14-0043, VEGA 1/0611/15. In: Animal physiology 2017. — 1st ed.. — 89 s.. — 978-80-971428-4-1 (brož.) Animal physiology. — Košice : SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017. — s. 55.

11. AFH Expression of CD34 in different passages of rabbit endothelial progenitor cells / Jaromír Vašíček .. [et al.]. — APVV-14-0348, ITMS 26220220180. In: Animal physiology 2017. — 1st ed.. — 89 s.. — 978-80-971428-4-1 (brož.) Animal physiology. — Košice : SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017. — s.81.

12. AFH Phenotypic analysis of rabbit mesenchymal stem cells using flow cytometry and RT-PCR / J. Vašíček .. [et al.]. — APVV-14-0043, APVV-14-0348, ITMS 26220220180.In: Slovak journal of animal science. — ISSN 1337-9984. — vol. 49, no. 4 (2016), s. 160.

13. AFH Inovatívne možnosti aplikovaného výskumu Výskumného centra AgroBioTech – kryouchovávanie genetického materiálu ohrozených druhov hydiny na Slovensku = Innovation possibilities of applied research of the AgroBioTech Research Centre – cryopreservation of genetic resources of endangered poultry species in Slovakia / Lenka Kuželová .. [et al.]. In: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017. — 1st ed.. — 80 s.. — 978-80-89354-84-9 (brož.) Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. — Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. — s. 77-79.

Skupina B (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. BEF Dlhodobé kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov v SR / Peter Chrenek. — ilustr. — KEGA 011UPJŠ-4/2014, VEGA 1/0611/15, APVV-14-0043 a VC AgroBioTech v spolupráci s VÚŽV NPPC Nitra. In: História a súčasnosť biochémie v podmienkach SPU v Nitre. — 1. vyd.. — 121 s.. — 978-80-552-1512-9 (brož.). — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — s. 61-64.