Laboratórium regionálnych a sociálnych analýz

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

 • Modernizácia a efektívny manažment kompetencií verejnej správy s akcentom na územnú samosprávu, efektívnosť a kvalita výkonu verejných služieb zabezpečovaných subjektmi verejnej správy,
 • oblasť hospodárenia a podnikania s majetkom miestnych samospráv,
 • skúmanie ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov a obcí, priestorových a inštitucionálnych aspektov rozvoja, so zameraním aj na špecifický priestor vidieka a zaostávajúcich regiónov, skúmanie územnej kohézie, vzájomných interakcií medzi mestami a ich vidieckym zázemím a udržateľnosť,
 • skúmanie medziobecnej spolupráce a z nej plynúcich efektov
 • podpora vytvorenia nového Programu odpadového hospodárstva v Nitrianskom kraji v spolupráci s Okresným úradom Nitra,
 • podpora a osvetová činnosť na podporu znalostí obyvateľov regiónu o štruktúre a kompetenciách verejnej správy a o politickom nástroji Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja (PHSR),
 • spolupráca na vytváraní akčného plánu PHSR NSK a aktualizácii PHSR,
 • analýza kompetencií a efektívnosti spoločných a samostatných stavebných úradov v Nitrianskom a Košickom kraji zriadených podľa z. č. 369/1990 Zb. v platnom znení, komparácia s matričnými úradmi v Nitrianskom a Košickom kraji, zriadenými podľa z.č. 154/1994 Z.z. v platnom znení
 • skúmanie ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov a obcí, priestorových a inštitucionálnych aspektov rozvoja, so zameraním aj na špecifický priestor vidieka a zaostávajúcich regiónov;
 • skúmanie územnej kohézie, vzájomných interakcií medzi mestami a ich vidieckym zázemím a udržateľnosť, skúmanie polohovej renty územia a jej dopadov na územnú-rozvojovú činnosť samospráv a regiónov,
 • skúmanie nástrojov sociálnej politiky a ich dopadov na rozvoj územia
 • investičný manažment projektov územného rozvoja,
 • ekosystémové služby krajinného územia a jej vplyvy na dynamiku funkčných vzťahov v rámci sústavy mesto – vidiek,
 • skúmanie priestorovej a príjmovej nerovnováhy, jej faktory a dopady na vývoj regionálnych disparít,
 • skúmanie špecifík pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu,
 • príprava strategických a rozvojových dokumentov pre prax (PHSR regiónov a mikroregiónov obcí),
 • tvorba vlastných sociálno-ekonomických databáz

Riešené projekty

Publikácie s poďakovaním VC ABT (evidované v databáze EPCA)