Laboratórium genetických analýz

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Realizácia výskumu v oblasti izolácie prolamínových bielkovín z rôznych druhov cereálií, hydrolýza izolovaných prolamínových bielkovín pomocou špecifických syntetických enzýmov mikrobiálneho pôvodu (metaloproteinázy a serínové proteinázy z rodu Bacillus a Streptomyces), imunochemická analýza hydrolyzovaných produktov cereálnych bielkovín pomocou sandwichovej ELISA metódy s použitím komerčného kitu Agra Quant Gluten na báze protilátky G12,
  • príprava metodického postupu transkriptomickej analýzy NGS metodikou,
  • príprava RT-PCR analýz pre mikrobiologické skúšanie potravín a analýzy alergénov potravinových zdrojov,
  • príprava knižnice modelových vzoriek,
  • syntéza cDNA molekúl, validácia a kvantifikácia vzoriek na NGS s využitím termocykléra Tprofessional Basic Gradient XL (Biometra), nasledovať bude sekvenovanie (spolupracovali doc. Žiarovská, Ing. Medo, RNDr. Fialková a Mgr. Bilčíková),
  • nastavovanie a optimalizácia programov teplotných podmienok, stanovenie polymorfizmov pomocou kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie (termocyklér Tprofessional Basic Gradient XL – Biometra),
  • údržba a užívateľské servisovanie (pravidelné premývanie – flow cell) sekvenátora, v roku 2018 je plánované vypnutie sekvenátora z dôvodu kontroly, servisnej prehliadky, upgrade,
  • príprava vzoriek na stanovenie polymorfizmu vybraných génov (jablone), overovanie používania metodiky pomocou real-time PCR cyklér (RealTime PCR TOptical gradient 96).

Riešené projekty

– VEGA 1/0163/18 Determinácia pleiotropného účinku endokrinných disruptorov a biologicky aktívnych látok v celulárnom modelovom systéme in vitro.
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

– VEGA 2/0025/15 Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Medo, PhD., Katedra mikrobiológie, FBP SPU v Nitre

– COST Action FA1402 Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins.

– COST CA 15223 Modifying plants to produce interfering RNA

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

1. ADM Central and Eastern European spring pollen allergens and their expression analysis-state of the art / Jana Žiarovská, Lucia Zeleňáková. — ilustr., tab. — AgroBioTech 26220220180. In: Diversity. — ISSN 1424-2818. — vol. 8, no. 4 (2016), s. 1-11.

2. Effect of DNA extraction method in the Rosa canina L. identification under different processing temperature / [elektronický zdroj] / Jana Žiarovská .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — Popis urobený 16.5.2017. — Project no. 26220220180. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 190-196, online. — 10.5219/717.