Laboratórium bioenergetických zdrojov

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Sledovanie nežiaducich vplyvov palív na životné prostredie a parametre energetických prostriedkov,
  • riešenie problematiky využívania biomazív, biopalív 1. a 2. generácie v laboratórnych, ale aj v prevádzkových podmienkach,
  • meranie množstva emisií vyprodukovaných pri premene chemickej energie obsiahnutej v palive na mechanickú prácu a uskutočňovanie komparácie nameraných výsledkov s platnými legislatívnymi predpismi,
  • vyhodnocovanie kvalitatívnych parametrov skúšaných biomazív a ich vplyv na jednotlivé konštrukčné celky hydraulickej sústavy mobilnej techniky.

Riešené projekty

VEGA 1/0337/15 Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických opatrení
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Ľumobír Hujo, PhD.
VEGA 1/0464/17 Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. AAB Návrh inovatívneho laboratórneho simulačného zariadenia na skúšanie hydrostatických prevodníkov hydraulických kvapalín / Ľubomír Hujo, Juraj Jablonický, Zdenko Tkáč; recenzenti Anton Žikla, Ján Jobbágy. — 1. vyd. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — 140 s. : grafy, ilustr., tab. – VEGA č. 1/0337/15, VEGA č. 1/0857/12, ITMS 26220220180. — ISBN : 978-80-552-1645-4 (brož.).

2. AAB Vlastnosti alternatívnych palív a ich vplyv na parametre spaľovacích motorov / Michal Angelovič.. [et al.] ; recenzenti Ladislav Nozdrovický, Peter Mihaľ. — 1. vyd. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — 139 s. : grafy, ilustr., tab. — Vydané v rámci projektu Building Research Centre Agrobiotech č. 26220220180 a projektu VEGA MŠ SR Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho elimináciu na základe aplikácie ekologických opatrení č. 1/0337/15. — ISBN : 978-80-552-1569-3 (brož.).

3. AAB Výskum degradačných procesov ekologických kvapalín v procese prevádzkových skúšok / Ján Kosiba, Ľubomír Hujo; recenzenti Ján Csillag, Ján Jobbágy. — 1. vyd. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. — 94 s. : ilustr., tab. — VEGA 1/0337/15, ITMS 26220220180. — ISBN : 978-80-552-1733-8 (brož.)

4. ACB Alternatívne palivá a pohony motorových vozidiel / Ján Kosiba ..[e al.] ; recenzenti Anton Žikla, Peter Lenďák. — 1. vyd. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — 145 s. : ilustr., tab. — Vydané v rámci projektu VEGA č. 1/0337/15 Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických opatrení a výskumného centra „AgroBioTech“ ITMS 26220220180. — ISBN : 978-80-552-1488-7 (brož.).

5. ADM Monitoring of selected emissions of internal combustion engine M. Králik .. [et al.]. — ilustr., tab. — supported by European Community, Project No. 26220220180. In: Research in agricultural engineering. — ISSN 1212-9151. — vol. 62, special iss. (2016), s. S66-S70.

6. ADM Monitoring oil degradation during operating tests J. Kosiba .. [et al.]. — ilustr., tab. — VEGA 1/0337/15, 26220220180. In: Agronomy Research. — ISSN 1406-894X. — vol. 14, no. 5 (2016), s. 1626-1634.

7. ADN Research of biodegradable fluid impacts on operation of tractor hydraulic system / Zdenko Tkáč .. [et al.]. — tab. — VEGA 1/0337/15, project ITMS 26220220180. In: Acta technologica agriculturae. — ISSN 1335-2555. — vol. 20, no. 2 (2017), s. 42-45.

8. AFA Effect of ecological hydraulic fluid on operation of tractor hydraulic circuit / Ján Kosiba .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — Projekty VEGA 1/0337/15, ArgroBioTech 26220220180. In: Trends in agricultural engineering 2016. — 1st ed.. — 384 s.. — 978-80-213-2649-1 (brož.) Trends in agricultural engineering. — Praha : Czech University of Life Sciences, 2016. — s. 317-322.

9. AFC Ecological safety of motor vehicles in use on roads / Peter Lenďák .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. – This work was co-funded by European community under project no 26220220180: Build research centre „AgroBiotech“. In: Automotive safety 2016. — 1st ed.. — 423 s.. — 978-83-63792-70-1 (brož.) Automotive safety. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2016. — s. 171-180.

10. AFC Evaluation of the impact of diesel fuel additive on selected combustion engine parameters / Ivan Janoško .. [et al.]. — ilustr., tab. — ITMS 26220220180, VEGA 1/0464/17. In: KOKA 2017. — 1. vyd.. — 250 s.. — 978-80-7494-354-6 (brož.) KOKA. — Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2017. — s. 213-221.

11. AFC Proposal methodology of diesel engine emission measurement by modiflied method of free acceleration [elektronický zdroj] / Peter Kuchar .. [et al.]. — ilustr., tab. — ITMS 26220220180, VEGA 1/0337/15, KEGA 044SPU-4/2014. In: MendelNet 2016. — 1st ed.. — 1 CD-ROM (1048 s.). — 978-80-7509-443-8 MendelNet. — Brno : Mendelova univerzita, 2016. — s. 864-870, CD-ROM.

12. AFC Technical – economic analysis and evaluation of transport organization / Peter Kuchar, Marek Halenár, Vladislav Hajdák. — ilustr. — ITMS 26220220180, VEGA 1/0464/17. In: 19th international conference of young scientists 2017. — 1st ed.. — 203 s.. — 978-80-213-2771-9 (brož.) International conference of young scientists. — Praha : Czech University of Life Sciences, 2017. — s. 116-121.

13. AFD Analýza príčin zvýšenej spotreby pohonných hmôt vozidla Unimog [elektronický zdroj] = Casual analysis of fuel consumption increase in case of vehicle type Unimog / Stanislav Lindák, Peter Kuchar, Mário Szabó. — grafy, ilustr., tab. — Príspevok bol riešený s podporou KEGA, č. 044SPU-4/2014, VEGA, č. 1/0337/15, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: XVIII. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2016. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (128 s.). — 978-80-552-1508-2 Medzinárodná vedecká konferencia mladých. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — s. 90-95, CD-ROM.

14. AFD Detekcia zvýšenej spotreby paliva komunálneho vozidla / Stanislav Lindák, Ivan Janoško, Mário Szabó, Peter Kuchar. — ilustr. — KEGA č. 044SPU-4/2014, VEGA č. 1/0337/15, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Zborník príspevkov 42. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. — 1. vyd.. — 174 s.. — 978-80-227-4584-0 (brož.) Konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. — Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2016. — s. 117-122.

15. AFD Meranie viskozity nového a tepelne namáhaného biologicky odbúrateľného oleja [elektronický zdroj] = Measurement of new and thermal treated biological degradable oil / Ján Csillag .. [ et al.]. — ilustr., tab. — Projekt č. 26220220180 AgroBioTech, VEGA 1/0854/14. In: XVIII. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2016. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (128 s.). — 978-80-552-1508-2 Medzinárodná vedecká konferencia mladých. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — s. 36-40, CD-ROM.