Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Zodpovedný riešiteľ

Ing. Filip Tirpák, PhD.

Kód projektu

20-GASPU-2021

Názov projektu

Vplyv environmentálnej kontaminácie na celkové a reprodukčné zdravie hospodárskych zvierat

Akronym

VEK

Miesto realizácie projektu

Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

Grantová agentúra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre GA SPU/2021/1

Zameranie projektu

Technológie chovu hospodárskych zvierat s dôrazom na vysokú kvalitu produktov, obsah cenných zložiek a produkciu s vyššou pridanou hodnotou, Optimalizácia systémov výživy zvierat a prípravy krmív pre zvýšenie kvality produkcie

Trvanie

6/2021 – 5/2024

Výška financovania

14 500 Eur

Ciele projektu

Projekt je zameraný na determináciu účinkov mikro a makroprvkov v životnom prostredí na celkové a reprodukčné zdravie hospodárskych zvierat. Vertikálny prestup mikro a makroprvkov v rámci potravového reťazca v environmentálne zaťaženej oblasti bude sledovaný počnúc biosférou, pokračujúc cez produkované krmoviny až po hovädzí dobytok, u ktorého bude vyhodnocovaný zdravotný stav a riziko prestupu ťažkých kovov do mlieka. Druhou aktivitou projektu bude pozorovanie vplyvu komponentov semennej plazmy. Zámerom tohto projektu je determinovať potenciálne riziko a jeho transformáciu v poľnohospodárskej výrobe v environmentálne zaťaženej oblasti a zároveň stanovenie zloženia semennej plazmy a dopad na reprodukčné parametre plemenníkov.

Stručný popis projektu

Projekt zahŕňa široké spektrum analýz, ktoré budú vypovedať nielen o výskyte (respektíve koncentrácii) biogénnych a toxických elementov v telesných tekutinách skúmaných živočíšnych modelov, ale bude pojednávať aj o ich vertikálnom prestupe v rámci potravového reťazca, o ich vzájomných interakciách, metabolizme a výslednom efekte na funkčnú integritu živočíšneho systému. Výskum bude generovať originálne poznatky a inovatívne prístupy v oblasti ekotoxikológie, ktoré prispejú k trvalo udržateľnému a efektívnemu chovu hospodárskych zvierat s dôrazom na kvalitu potravinovej produkcie, ako aj na celkové a reprodukčné zdravie. Okrem toho vytvára aj platformy aplikovateľné v poľnohospodárskej praxi. Základný koncept projektu je navrhnutý tak, aby boli experimentálne výsledky akceptované nielen vedeckou komunitou, ale aj praxou. Dizajn projektu je preto nastavený tak, aby boli negatívne environmentálne vplyvy ľahko identifikovateľné a eliminované alebo neutralizované dostupnými agrotechnickými, zootechnickými, či veterinárskymi zákrokmi a aplikovateľné v podobných environmentálnych podmienkach.

Počas doby riešenia projektu budú dopĺňané informácie o jeho priebehu.