Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Zodpovedný riešiteľ

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

Kód projektu

č. 13-GASPU-2021

Názov projektu

Modrozelená infraštruktúra ako základ klimatickej adaptácie hospodárenia s pôdou v poľnohospodárskej a urbanizovanej krajine

Akronym

MZIKP

Miesto realizácie projektu

Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

Grantová agentúra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre GA SPU/2021/1

Zameranie projektu

Systémy ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred znehodnotením, Systémy a technológie pre predchádzanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a lesníctve

Trvanie

6/2021 – 5/2024

Výška financovania

5500 Eur

Ciele projektu

Cieľom riešenia projektu je dôkladná integrovaná analýza územia z pohľadu stavu pôdy, vody a zaistenie udržateľnosti stability krajiny návrhom modrozelenej infraštruktúry na adaptáciu a mitigáciu pred očakávanými pokračujúcimi zmenami klímy a následne aj využitia krajiny.

Stručný popis projektu

Modrozelená infraštruktúra (MZI) je čoraz viac uznávaná a oceňovaná ako stratégia na riešenie ohrozenosti pôdy a vody v krajine, ktorú predstavuje súčasná variabilita podnebia a zmena využívania krajiny a na zvýšenie odolnosti krajiny a jej vodného režimu voči prebiehajúcim zmenám. Modrozelená infraštruktúra zároveň môže obohatiť krajinu a životné prostredie poskytnutím viacerých vedľajších výhod, ako je redukcia zníženia znečistenia pôdy a vody, zlepšením kvality ovzdušia. Poškodenie krajiny je zvyčajne najviac viditeľné na poľnohospodárskej pôde, kde vzhľadom k monokultúrnej produkcii plodín a rozsiahlej mechanizácii takmer úplne zanikla snaha riešiť protieróznu ochranu pôdy.

Počas doby riešenia projektu budú dopĺňané informácie o jeho priebehu.