Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Zodpovedný riešiteľ

RNDr. Veronika Fialková, PhD.

Kód projektu

33/2019

Názov projektu

Stanovenie modulačného účinku vybraných bioaktívnych látok a endokrinných disruptorov na steroidogénnu dráhu v adrenokortikálnej nádorovej bunkovej línii NCI-H295R

Miesto realizácie projektu

Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

Grantová agentúra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre GA SPU/2019

Zameranie projektu

Projekt Grantovej agentúry SPU v Nitre na podporu vedeckovýskumnej činnosti mladých pracovníkov do 40 rokov.

Trvanie

01/2020 – 12/2021

Výška financovania

2000 EUR

Ciele projektu

Projekt je zameraný na stanovenie potenciálneho modulačného účinku vybraných fytonutrientov na viacerých biologických úrovniach adrenokortikálnej nádorovej bunkovej línie a sledovanie vplyvu endokrinných toxických látok na úrovni bunkovej fyziológie a molekulárnej úrovni buniek.

Stručný popis projektu

V súčasnej dobe chýbajú informácie, ktoré by objasnili biologický účinok vybraných endokrinných disruptorov (napr. meď, železo a iné) ako aj mechanizmus ich pôsobenia a eliminovania ich negatívnych účinkov s protektívnymi biologicky aktívnymi látkami (napr. resveratrol, lunazín, kurkumín a pod.) na molekulárnej úrovni v podmienkach in vitro. Bunkové línie sú preto ideálnym biologickým objektom a zlatým štandardom na štúdium priamych účinkov rôznych chemických zlúčenín na steroidogénnu dráhu. Bunková línia ľudského adrenokortikálneho karcinómu NCI-H295R bude v našej štúdii použitá ako modelový organizmus s cieľom identifikovať potenciálny modulačný účinok vybraných chemických látok. Ako i objasniť molekulárny mechanizmus pôsobenia vybraných biologicky aktívnych látok na steroidogenézu a syntézu pohlavných hormónov s cieľom eliminovať toxický účinok endokrinných disruptorov, čo môže byť prospešné pre presnejšie porozumenie endokrinného systému a jeho patologických foriem.