Názov prijímateľa

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, 845 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 3484/9

Partneri

Univerzita Komenského v Bratislave

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

BIOMIN, a.s.

MABPRO, a.s.

AP2, s.r.o.

Kód projektu

313011V344

Názov projektu

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

Akronym

OBEZITA

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Zameranie projektu

Dopytovo- orientovaný projekt

Trvanie

09/2019 – 02/2023

Výška NFP

Výška NFP v rámci projektu a celého partnerstva : 6 894 385,59 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 7 248 462, 66 EUR

Celkové oprávnené výdavky SPU v Nitre: 930 185,43 EUR z toho výška NFP pre SPU v Nitre: 883 676,16 EUR

 

Ciele projektu

Dosiahnutie dlhodobého pozitívneho dopadu na zdravie obyvateľstva SR zmiernením súčasného nepriaznivého vývoja výskytu obezity a jej sprievodných chorôb v SR prostredníctvom aktivít primárnej a sekundárnej prevencie, výskumu individualizovaných programov a produktov výživy a pohybu, výskumu mechanizmov a rizikových faktorov vzniku a progresie obezity, výskumu vzťahov so sprievodnými chorobami a pomocou implementácie nových poznatkov do klinickej a spoločenskej praxe.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre realizuje odbornú aktivitu H5 s názvom Rastlinné zdroje v prevencii a intervencii obezity.
Výskum sa orientuje na 3 témy:

Téma 1: výskum prírodných zdrojov látok s potenciálnym účinkom proti obezite v súvislosti s ich vplyvom na hmotnosť a metabolické parametre obéznych jedincov.

Téma 2: overenie vplyvu pravidelnej konzumácie rastlinných zdrojov s vysokým obsahom bioaktívnych látok na reguláciu hmotnosti, lipidového profilu a ďalších parametrov zdravia u obéznych probandov.

Téma 3: Vyhodnotenie genetických predispozícií obezity a pôsobenia fytoprotektívnych látok na metabolizmus tukov u sledovaných probandov