Názov a sídlo prijímateľa:

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kód projektu:

APVV-22-0348

Názov projektu:

Potenciálny protirakovinový účinok MCT kokosového oleja podmienený prídavkom extraktov z vybraných plodov Capsicum spp.

Akronym:

MicroEn-Capsi4Life

Výzva:

Všeobecné výzvy

Zameranie projektu:

Projekt aplikovaného výskumu v spolupráci s firmou Eko Strada s.r.o.

Trvanie:

01.07.2023 – 30.6.2027

Výška NFP:

250 000 €

Ciele projektu

Predkladaný projekt je prioritne zameraný na determináciu antikarcinogénneho účinku extraktov získaných z plodov vybraných odrôd Capsicum spp. s využitím ľudskej kolorektálnej bunkovej línie (HT-29) a jednobunkových eukaryotických mikroorganizmoch, kvasiniek (Schizosaccharomyces pombe) s následnou implementáciou analyzovaných extraktov (v mikroenkapsulovanej/neenkapsulovanej forme) do MCT oleja za účelom vývoja inovatívnych potravín s pridanou hodnotou podmienenou potenciálom eliminovať incidenciu nádorových ochorení.

Stručný popis projektu

Aktuálnosť riešenej problematiky spočíva v samotnom náraste produkcie plodín Capsicum spp., ako aj v potrebe hľadania nových alternatívnych spôsobov jeho využitia. Predkladaný návrh ponúka toto riešenie vo forme extraktov, pričom využíva inovatívny prístup formou mikroenkapsulovaného extraktu, ktorý bude verifikovaný v priemyselných podmienkach za predpokladu potvrdenia deklarovaných antikarcinogénnych vlastností na celulárnych modeloch.