Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Názov projektu

Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie

Akronym

BESTOJ

Miesto realizácie projektu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 – Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie

Zameranie projektu

Dopytovo- orientovaný projekt

Trvanie

1.1.2016 – 31.12.2019

Priradenie k doméne inteligentnej špecializácie RIS3

Zdravé potraviny a životné prostredie

Priradenie aktivít k znalostným oblastiam

Živočíšna výroba

Výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 761 636,92 

Žiadaná výška NFP: 723 555,07

Výška spolufinancovania: 38 081,85

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ciele projektu

V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj s celkovým cieľom projektu zlepšiť podmienky v oblasti živočíšnej výroby s cieľom zvýšenia kvality produktov živočíšneho pôvodu prostredníctvom zlepšenia podmienok chovu hospodárskych zvierat za znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie.

Nástrojom na reflektovanie požiadaviek súčasného konzumenta na zdravé potraviny živočíšneho pôvodu sú 3 témy  syntetizujúce vedecké postupy v definovaných oblastiach:

Téma č. 1: Toxikologické a zoohygienické aspekty živočíšnej produkcie vo vzťahu ku kvalite potravín

Téma č. 2Biotechnologické a technologické inovácie v chove hospodárskych zvierat

Téma č. 3: Zvyšovanie kvality produkcie a optimalizácia chovateľských systémov malých hospodárskych zvierat

V súčinnosti s realizáciou projektu Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie boli vytvorené tieto publikácie:

Toxikologické a zoohygienické aspekty živočíšnej produkcie vo vzťahu ku kvalite potravín

HLUCHÝ, S., TOMAN, R., PŠENKOVÁ, M. Vplyv niektorých ťažkých kovov na štruktúru semenníkov býkov

JURÁČEK, M., BÍRO, D., ŠIMKO, M., GÁLIK, B., ROLINEC, M., HANUŠOVSKÝ, O. Minerálny profil trávnych siláží s prídavkom chemického aditíva

PŠENKOVÁ, M., TOMAN, R., HLUCHÝ, S. Koncentrácie esenciálnych prvkov a kontaminantov na farme oviec a hovädzieho dobytka na východnom Slovensku

TANČIN, V., TVAROŽKOVÁ, K. Počet somatických buniek v mlieku bahníc: fyziologické limity

TOMAN, R., PŠENKOVÁ, M., HLUCHÝ, S. Výskyt kovov v tkanivách hospodárskych a divožijúcich zvierat

Biotechnologické a technologické inovácie v chove hospodárskych zvierat

BUČKO, O., MLYNEK, J., STRAPÁK, P., MLYNEKOVÁ, E., HALO, M. Vplyv prídavku chróm-nikotinátu na nutričné zloženie a technologickú kvalitu mäsa plemena biela ušľachtilá

CANDRÁK, J., MORAVĆÍKOVÁ, N., KASARDA, R., STRAPÁKOVÁ, E., DOČKALOVÁ, K. Vzťah medzi exteriérom a reprodukčnými ukazovateľmi kráv holštajnského plemena v Slovenskej republike

HANUŠOVSKÝ, O., BÍRO, D., ŠIMKO, M., GÁLIK, B., JURÁČEK, M., ROLINEC, M. Frekvenčné rozdiely bachorovej teploty dojníc na začiatku a vrchole laktácie

MLYNEK, J., IMRICH, I., MLYNEKOVÁ, E., HALO, M., STRAPÁK, P., BUČKO, O. Vplyv faktorov chovateľského prostredia na reprodukčné ukazovatele ošípaných

MORAVČÍKOVÁ, N., CANDRÁK, J., HALO, M., DOČKALOVÁ, K., KASARDA, R., SÖLKNER, J. Aplikácia genomických nástrojov v šľachtení koní

STRAPÁK, P., MIČIAKOVÁ, M., NEIRURERIVÁ, P., HALO, M., MLYNEK, J., BUČKO, O., STRAPÁKOVÁ, E. Vplyv ruje na zmeny prežúvania plemenníc hovädzieho dobytka

Zvyšovanie kvality produkcie a optimalizácia chovateľských systémov malých hospodárskych zvierat

FIK, M., HRNČÁR, C., ŠMEHÝL, P., ARPÁŠOVÁ, H., CHLEBO, R. Možnosti využitia implementorov (extenderov) pri inseminácii králikov

HRNČÁR, C., ARPÁŠOVÁ, H., FIK, M., ŠMEHÝL, P., CHLEBO, R. Využitie zeolitov v chove hydiny

Všetky vyššie uvedené publikácie boli v 100 % miere hradené z projektu „Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie“ – 313011U414.

Poďakovanie vo vedeckých publikáciách realizovaných pred podpisom zmluvy o NFP:

„Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie, 313011U414, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“