Oddelenie aplikovanej ekológie a bioenergie

  •  Laboratórium aplikovanej ekológie
  • Laboratórium splyňovania biomasy

Medzi spôsobilosti a odborné činnosti Oddelenia aplikovanej ekológie a bioenergie patria know-how v oblasti technológií pestovania energetických drevín a bylín vypracované na základe ekofyziologických charakteristík a schopnosti realizovať produkčný potenciál v konkrétnych pôdnoekologických podmienkach pestovania, integrácia výsledkov z jednotlivých oblastí výskumu a vytvorenie modelov pre drevospracujúci a energetický priemysel založený na kvantitatívnych experimentálnych údajoch, široké spektrum aplikovaného výskumu v oblasti biopalív a výskum energetického využívania odpadovej biomasy z poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj komunálnej sféry.
Toto oddelenie ponúka priestor pre napĺňanie hlavných cieľov Národného akčného plánu pre energiu z obnoviteľných zdrojov a vytýčených priorít EK v oblasti širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Oblasti, v ktorých je možné aplikovať výsledky výskumov týchto laboratórií sú napr. využívanie obnoviteľných zdrojov energie, drevospracujúci a nábytkársky priemysel, poľnohospodárstvo a potravinárstvo a svoje využitie nájdu aj v komunálnej sfére.

 

 

Oddelenie aplikovanej ekológie a bioenergie

Vedúci oddelenia: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Laboratórium aplikovanej ekológie

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

Ing. Martin Prčík, PhD. 

ikona-telefon +421 37 641 5628

Odborní riešitelia:

Ing. Martin Prčík, PhD.

Mgr. Marián Kotrla, PhD.

Ing. Žaneta Pauková, PhD.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Ing. Ľubica Civáňová

Ing. Martin Hauptvogl, PhD.

Laboratórium splyňovania biomasy

Plán činností laboratória

Evidencia vzoriek

Gestor laboratória:

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4620

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Ing. Tomáš Giertl, PhD.

Ing. Ľubica Civáňová

Mgr. Natália Glowacka (D)

Ing. Lenka Beláková (D)

Mgr. Ján Gaduš (D)