AgroBioTech

AgroBioTech je výskumné centrum zamerané na aplikovaný výskum v poľnohospodárstve a potravinárstve.

AgroBioTech je výskumné centrum, ktoré sa zameriava na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, potravinárstve a bioenergetike.

Toto regionálne kompetenčné centrum aplikovaného výskumu a vývoja v Nitre integruje špičkový aplikovaný výskum prostredníctvom partnerstva troch inštitúcií: Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied v Nitre. AgroBioTech je výskumné centrum vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni.

AgroBioTech spája snahu ľudí 
s rovnakým cieľom realizovať
aplikovaný výskum

AgroBioTech je regionálne výskumné centrum spájajúce snahu ľudí s rovnakým cieľom a otvárajúce dvere aplikovanému výskumu. Toto nové a výnimočné výskumné centrum ponúka priestor pre inovačný výskum v oblastiach – ako sú agrobiológia, biotechnológie, genetické technológie, potravinárstvo, technológie spracovania poľnohospodárskych produktov, agroekológia, bioenergetika a bioekonomika. Pre Výskumné centrum AgroBioTech sú živnou pôdou predovšetkým výskumné orientácie ako napríklad aktuálne otázky limitujúce poľnohospodársku prvovýrobu a produkciu potravinových zdrojov, monitorovanie zraniteľnosti rastlín v meniacich sa podmienkach prostredia, ale aj využitie potenciálu agrobiodiverzity poľnohospodárskych druhov rastlín a zvierat, analýzy poľnohospodárskych svetových trhov a otázky, ktoré úzko súvisia s poslaním bioekonomiky spoločnosti. Kľúčový je tiež výskum technického a technologického využívania obnoviteľných zdrojov energie a vývoj nových technicko-výrobných a spracovateľských technológií pre priemysel a poľnohospodárstvo.

AgroBioTech pozostáva z troch samostatných výskumných centier sídliacich na pôdach všetkých troch partnerov tohto unikátneho projektu. Pracoviská sídliace v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa obsahovo zameriavajú na experimentálne technológie potravín a výživu ľudí, na experimentálne biotechnológie, na agrobiológiu a rastlinnú produkciu a v neposlednom rade aj na bioenergetiku a ekonomické štúdie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav genetiky a biotechnológií Slovenskej akadémie vied v Nitre svoje obsahové zameranie smerujú na problematiku molekulárnej biológie, embryotechnológie a na rastlinné biotechnológie.

 

Transferové centrum vytvára priestor pre prepojenie univerzity, výskumu a praxe.

Súčasne so vznikom Výskumného centra AgroBioTech vzniklo aj špecializované pracovisko s názvom Transferové centrum SPU, ktoré ponúka priestor pre vytvorenie lepšieho prepojenia univerzity, výskumu a hospodárskej praxe. Jeho hlavnou náplňou je zamerať sa na podporu prenosu poznatkov, technológií a inovácií z vedeckovýskumnej sféry do komerčnej sféry, resp. zhodnotenie a aktívne využívanie výsledkov v praxi. Transferové centrum si za svoj cieľ kladie najmä kooperáciu s malými a strednými podnikmi, popularizáciu výsledkov vedy a výskumu, ochranu duševného vlastníctva, zákazkový výskum a expertízy, a samozrejme, medzinárodnú spoluprácu.

Výskumné centrum AgroBioTech vytvorilo priestor aj na spoluprácu zahraničných expertov so slovenskými vedcami. Svoje projekty a výskumy tu môžu realizovať zamestnanci riešiteľských pracovísk alebo spolupracujúcich organizácií.

Najmodernejšia infraštruktúra

Pracoviská a laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech sú vybavené najmodernejšou infraštruktúrou. Medzi inými modernými prístrojmi najmäšpičkovým mikroskopom, ktorý je na Slovensku jeden z najlepších, či sekvenátorom druhej generácie určeným pre genetické analýzy. V laboratóriách Výskumného centra AgroBioTech vedci skúmajú napr. konverziu biomasy na biopalivá druhej generácie či technologické postupy výroby potravín rastlinného i živočíšneho pôvodu. Nachádzajú sa tu laboratóriá výživy ľudí, v ktorých možno overovať prostredníctvom klinických štúdií, účinky konzumácie určitých potravín na zdravotný stav ľudí. Tieto unikátne laboratóriá boli vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou prostredníctvom finančných prostriedkov uvedeného projektu.