V uplynulom období boli publikované dve zaujímavé vedecké práce zaoberajúce sa vplyvom environmentálnych polutantov na biomarkery krvného séra a ejakulátu, ktoré významným spôsobom ovplyvňuje prítomnosť ťažkých kovov v organizme.

Pod vedením autorského kolektívu Ing. Anton Kovacik, PhD., Ing. Eva Tvrdá, PhD., Ing. Michal Miškeje, PhD., Ing. Július Árvay, PhD., Ing. Marián Tomka, PhD., Ing, Katarína Zbyňovská, PhD., Ing. Jaroslav Andreji, PhD., Ing. Lukáš Hleba, PhD., Mgr. Eva Kováčiková, PhD., Ing. Martin Fik, PhD., Ing. Peter Čupka., Ing. Jozef Nahácky, PhD. a Prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. bol v impaktovanom časopise “Biological Trace Element Research“ publikovaný článok s názvom “Trace Metals in the Freshwater Fish Cyprinus carpio: Effect to Serum Biochemistry and Oxidative Status Markers“.

Cieľom práce bolo zhodnotiť vzťah medzi obsahom toxických elementov v stopových množstvách a biochemickými a oxidatívnymi markermi krvi kapra rybničného (Cyprinus carpio). Získané výsledky poukazujú na vplyv niektorých prvkov na hodnotené parametre krvného séra, najmä na zvýšené hladiny enzýmu ALP, čoho výsledkom môže byť vážne poškodenie epitelu žlčových ciest. Taktiež boli zaznamenané priame interakcie medzi toxickými elementami (Cd, Hg, Pb) a markermi oxidatívneho statusu (ROS, TAC, SOD), čo  môže viesť k zdravotným rizikám celého organizmu.

Druhá publikácia s názvom “Trace elements content in semen and their interactions with sperm quality and RedOx status in freshwater fish Cyprinus carpio: A correlation study“ bola publikovaná v impaktovanom časopise “Journal of Trace Elements in Medicine and Biology“ pod vedením nasledovného autorského kolektívu Ing. Anton Kovacik, PhD., Ing. Filip Tirpák, Ing. Marián Tomka, PhD., Ing. Michal Miškeje, PhD., Ing. Eva Tvrdá, PhD., Ing. Július Árvay, PhD., Ing. Jaroslav Andreji, PhD., Ing. Tomáš Slanina, PhD., Ing. Michal Gábor, PhD., Ing. Lukáš Hleba, PhD., Ing. Martin Fik, PhD., Ing. Tomáš Jambor, PhD., Ing. Miroslava Cisárová, PhD. a Prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

Cieľom predmetnej štúdie bolo preskúmať interakcie medzi obsahom stopových prvkov v ejakuláte rýb a kvalitou spermií (parametre pohyblivosti spermií, fragmentácia DNA) ako aj oxidatívnym statusom spermií v prirodzených podmienkach. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že chronická expozícia ťažkým kovom v prirodzenom prostredí má za následok oxidatívny stres spermií kapra rybničného. Na druhej strane však esenciálne elementy ako Mn, Fe, Se, Sr a Zn pozitívne ovplyvňujú kvalitatívne parametre pohyblivosti spermií.

Tieto štúdie boli podporené nasledovnými projektami: APVV-16-0289, APVV-15-0544, VEGA 1/0625/15 a Grantová agentúra SPU v Nitre, projekt č. 06-GA SPU-16. Vedecké práce vznikli i s podporou Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, ktoré vzniklo v rámci riešenia projektu Vybudovanie výskumného centra „Agrobiotech“ ITMS 26220220180.