Transmisná elektrónová mikroskopia (TEM) patrí medzi unikátne metódy, ktoré nám odhaľujú nanosvet biologických štruktúr. Uvedená technika zohráva významnú úlohu aj pri hodnotení kvality biologických vzoriek genetických zdrojov uskladnených v génovej banke.

V spomínanom laboratóriu bol v uplynulom období realizovaný aplikovaný výskum zameraný na ochranu živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in vitro formou kryouchovávania pohlavných buniek (spermií, oocytov, embryí). V súčasnosti je v Laboratóriu mikroskopických analýz VC AgroBioTech SPU v spolupráci s NPPC-VÚŽV Nitra vyhodnocovaná ultraštruktúra izolovaných a mrazených kmeňových buniek. Je to perspektívna možnosť zachovania kritických, ohrozených alebo už vyhynutých druhov (plemien) zvierat.

Úspešné dlhodobé skladovanie, resp. kryouchovávanie vzoriek živočíšnych genetických zdrojov a hodnotenie ich kvality pomocou TEM výrazne prispievajú k zachovaniu celkovej biodiverzity nielen u nás, ale aj vo svete.

Odkaz na odbornú a vedeckú publikáciu:

Vašíček J., Kuželová L., Chrenek P. 2017. Záchrana genetických zdrojov. In Quark, roč. XXIII, 2017, č. 1, s. 28 – 29. ISSN 1335-4000.

Vašíček J., Pivko J., Chrenek P. 2014. Reproductive Performance of New Zealand White Rabbits after Depletion of Apoptotic Spermatozoa. In Folia Biologica (Karaków), vol. 62, 2014, no. 2, p. 109 – 117.