Záchrana genetických zdrojov pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie

Transmisná elektrónová mikroskopia (TEM) patrí medzi unikátne metódy, ktoré nám odhaľujú nanosvet biologických štruktúr. Uvedená technika zohráva významnú úlohu aj pri hodnotení kvality biologických vzoriek genetických zdrojov uskladnených v génovej banke.

V spomínanom laboratóriu bol v uplynulom období realizovaný aplikovaný výskum zameraný na ochranu živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in vitro formou kryouchovávania pohlavných buniek (spermií, oocytov, embryí). V súčasnosti je v Laboratóriu mikroskopických analýz VC AgroBioTech SPU v spolupráci s NPPC-VÚŽV Nitra vyhodnocovaná ultraštruktúra izolovaných a mrazených kmeňových buniek. Je to perspektívna možnosť zachovania kritických, ohrozených alebo už vyhynutých druhov (plemien) zvierat.

Úspešné dlhodobé skladovanie, resp. kryouchovávanie vzoriek živočíšnych genetických zdrojov a hodnotenie ich kvality pomocou TEM výrazne prispievajú k zachovaniu celkovej biodiverzity nielen u nás, ale aj vo svete.

Odkaz na odbornú a vedeckú publikáciu:

Vašíček J., Kuželová L., Chrenek P. 2017. Záchrana genetických zdrojov. In Quark, roč. XXIII, 2017, č. 1, s. 28 – 29. ISSN 1335-4000.

Vašíček J., Pivko J., Chrenek P. 2014. Reproductive Performance of New Zealand White Rabbits after Depletion of Apoptotic Spermatozoa. In Folia Biologica (Karaków), vol. 62, 2014, no. 2, p. 109 – 117.