Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa už tradične úspešne prezentuje na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. Tohtoročný 44. ročník sa koná od 17. do 20. augusta pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Naše pracoviská na výstave Agrokomplex 2017
„Krst“ učebnice a ocenenie Zlatý kosák

V prvý deň, 17. augusta, sa v expozícii SPU uskutočnilo slávnostné uvedenie do života vysokoškolskej učebnice prof. Dr. Ing. Eleny Horskej a Ing. Jakuba Berčíka, PhD., a kol. Neuromarketing in food retailing, Wageningen Academic Publisher, 2017, ktorá vznikla ako výsledok medzinárodného projektu FOODCOST. Slávnostné uvedenie knihy do života otvorila autorka publikácie, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Elena Horská. Učebnicu krátko predstavil Ing. Jakub Berčík, líder v problematike implementácie pokrokových metód do skúmania skrytých spotrebiteľských reakcií v procese rozhodovania a nakupovania a zároveň autor konceptu Laboratória spotrebiteľských štúdií na FEM. Ako povedal, kniha poukazuje na možnosti praktickej implementácie neuromarketingu do oblastí, ktoré súvisia s marketingom potravín: do maloobchodu potravín, služieb gastronómie a verejného stravovania či marketingovej koncepcie potravinárskych produktov. Publikáciu uviedol do života medom rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a Ing. Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko. Keďže súčasťou výstavy Agrokomplex je už tradične udeľovanie významných ocenení, medzi nimi Zlatý kosák, učebnica bola prihlásená do tejto súťaže a v kategórii veda a výskum získala toto prestížne ocenenie.

Sprievodné podujatia v réžii SPU

V rámci sprievodného programu SPU v Nitre organizovalo 18. augusta odborné prednášky. V prvom bloku prednášok s názvom Inovatívne možnosti výroby potravín (garantka: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., riaditeľka, Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre), v pavilóne K odzneli prednášky: Voľba budúcnosti – potraviny s pridanou hodnotou (doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.), Mäsové výrobky: áno či nie? (doc. Ing. Marek Bobko, PhD.), SCI: PEL-0V0-ZEL – pátranie po alergénoch (doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.), Celiakia – strašiak s riešením (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.), Kovy: počúvate signály vlastného tela? (Ing. Zuzana Kňažická, PhD.), Inovácie v agropotravinárstve (doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.), Progresívne metódy výskumu na trhu potravín: získavanie a spracovanie neuromarketingových dát (Ing. Jakub Berčík, PhD.).

Informácie o odborných prednáškach odzneli aj vo Farmárskej revue
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11703/133991#945

agrokomplex1 agrokomplex2