V dňoch 7. – 10. júna 2023 navštívili účastníci projektu „Kvalita potravín v digitálnom veku“ Maďarskú poľnohospodársku a prírodovedeckú univerzitu v Budapešti (MATE). Dvadsať doktorandov a výskumných pracovníkov sa zúčastnilo laboratórnych školení, projektových stretnutí a exkurzií v regionálnych podnikoch. Stretnutie bolo skvelou príležitosťou na nadviazanie kontaktov s miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami v rámci sektora výroby potravín a šírenie prvých výsledkov projektu.

Laboratórne školenia, ktoré zabezpečila MATE, boli zamerané predovšetkým na nedeštruktívne analytické metódy hodnotenia kvality potravín. Výučba prebiehala s využitím inovatívnych vzdelávacích nástrojov založených na prístupe „design thinking“ a reálnych prípadov. Školeniu predchádzalo on-line prípravné stretnutie, kde sa účastníci oboznámili s myšlienkou spolutvorby a dizajnérskeho myslenia. Doktorandky FBP, Ing. Katarína Poláková a Ing. Andrea Mesárošová, pracovali v tíme spolu s ďalšími zahraničnými PhD. študentmi na projekte, ktorého cieľom bolo overiť možnosti NIR spektroskopie pri falšovaní a stanovení pôvodu čokolády vyrobenej z kakaových bôbov z rozličných geografických oblastí. Výsledky laboratórnej práce doktorandi úspešne prezentovali počas špeciálneho networkingového zasadnutia, ktoré nasledovalo po konferencii BIOSYSFOODENG 2023.

Počas pobytu v Budapešti účastníci projektu navštívili 2 miestne regionálne potravinárske podniky na výrobu a spracovanie vajec a spracovanie mäsa, kde mohli sledovať digitálne riešenia aplikované v procese výroby potravín a diskutovať o ich možných zlepšeniach.

Návšteva v Budapešti bola tiež skvelou príležitosťou na nadviazanie kontaktov s miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami v rámci sektora výroby potravín i mimo neho. Projektové konzorcium sa stretlo so sieťou medzinárodných spolupracovníkov MATE združených okrem iného v rámci iniciatívy EU³DRES² a zúčastnilo sa na networkingovom podujatí, na ktorom vystúpil aj doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. a predstavil FBP a VC ABT SPU v Nitre a ich vedecko-výskumnú činnosť.

Networkingové podujatie sprevádzalo konferenciu BIOSYSFOODENG 2023, počas ktorej prof. Bartosz Sołowiej (koordinátor projektu) predniesol otvorenú prednášku o Vyšehradskom fonde, projekte a jeho prvých snahách.

Druhá študijná návšteva v rámci projektu „Kvalita potravín v digitálnom veku“ zanechala v účastníkoch nadšenie z nadchádzajúcich podujatí! V septembri – októbri 2023 sa zúčastnia 3. stretnutia, ktoré bude organizovať Poľnohospodárska fakulta Belehradskej univerzity v Belehrade v Kopaoniku v Srbsku na tému „Computer vision system“ .

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.