Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 19. apríla zišli účastníci stretnutia k projektu grantovej schémy Erasmus+, Strategické partnerstvá s názvom: Vytvorenie HACCP tréningových modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych štandardov (The establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards).

Cieľom riešiteľov projektu je vytvorenie HACCP tréningových modulov, ktoré budú dostupné online. Súčasťou projektových stretnutí bývajú návštevy prevádzok, kde partneri projektu majú možnosť vidieť implementáciu HACCP v praxi a porovnať rozdiely na úrovni krajín EÚ.

Účastníci stretnutia na SPU v Nitre navštívili počas piatich dní viacero prevádzok, medzi nimi aj mliekarenskú spoločnosť, bitúnok, čokoládovňu, prevádzku na výrobu cukríkov a reštauráciu. Podobne boli zamerané už zrealizované projektové stretnutia v Turecku (marec 2017), Londýne (júl 2017) a v Berlíne (október 2017). Výsledky projektu budú zhrnuté do best practice a následne implementované a modifikované na podmienky Tureckej republiky.
Fotogaléria