V dňoch 3-5.11.2021 sa uskutočnilo druhé projektové stretnutie v rámci projektu grantovej schémy APVV, ktorý sa implementuje pod vedením prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD. z Fakulty biotechnológie potravín a potravinárstva (FBP) a v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech (VC ABT). Stretnutie k projektu s názvom: „Vplyv procesov trávenia a absorpcie na konečnú biologickú aktivitu fytonutrientov: skutočná pridaná hodnota pre zdravie“ sa uskutočnilo na Mendelovej univerzite v Brne za prítomnosti zástupcov všetkých troch partnerov projektu. Za partnera SPU v Nitre participovala na stretnutí hlavná riešiteľka projektu, prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (FBP), riaditeľka VC ABT Ing. Lucia Gabríny, PhD. a ďalší kolegovia, za francúzskeho partnera participovala hlavná riešiteľka projektu prof. Claire Rossi a docentka Dr. Aude Cordin z Technickej univerzity v Compiégne s kolegami a za českého partnera participovali Ing. Petr Slama, Ph.D. a Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. Stretnutie riešiteľov projektu prispelo k napĺňaniu celkového cieľa projektu a to: „prispieť k vedeckému rozvoju v oblasti testovania fytonutrientov zo skupiny polyfenolov, alkaloidov a glykozidov na zdravých a rakovinových ľudských modelových bunkových systémoch s perspektívou identifikácia vnútrobunkových mechanizmov a ich možného využitia na zlepšenie zdravia spotrebiteľov ako aj na prevenciu civilizačných chorôb“. Na stretnutí partneri diskutovali o:

– doteraz zrealizovaných výskumných aktivitách a výstupoch projektu vo forme publikačných výstupov,

– pokračovaní vo výmene vzoriek za účelom prepájania spoločných výskumných aktivít,

– pokračovaní vo výmene mladých vedeckých pracovníkov,

– posilnení budovania internacionalizácie vo vzdelávaní a o výmene študentov v rámci programu Erazmus,

– ďalších projektových a finančných možnostiach za účelom pokračovania v spoločnom výskume.

V záverečnej časti stretnutia, zástupcovia hosťujúcej inštitúcie predstavili partnerom laboratóriá Ústavu morfológie, fyziológie a genetiky zvierat, ako aj technologické laboratória zamerané na spracovanie potravinárskych komodít: mlieka, syrov a mäsa za účelom rozšírenia spolupráce medzi partnermi aj na ďalšie výskumné oblasti.