Laboratory of Elements Compositon Analyzes

Infrastructure

Scientific and Research Activities of the Laboratory

 

  • Development of methodologies for the determination of elements in plant and animal material, the analyzes performed are mainly focused on biological matrices, environmental samples (fungi, tissues of fish and wild animals), but also plant biological material,
  • microwave mineralization of plant samples (Milestone Ethos Up),
  • assessment of soil components concentration for soil fertility monitoring purposes.

Projects

– APVV-16-0289 Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach
Principal investigator: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

 GA SPU v Nitre Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu rýb čeľade Cyprinidae
Principal investigator: Ing. Anton Kováčik, PhD.

– VEGA 1/0147/17 Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Principal investigator: prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

– KEGA Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie
Principal investigator: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.

Publications

Group A (category of publishing activities according to Ministry of Education of SR):

1. ADF Overenie agronomickej účinnosti pridania lignitu k hnojivu DASA na modelovej plodine jačmeň jarný = Evaluation of agronomic effect of DASA fertilizer with lignite addition on model crop of spring barley / Pavol Slamka, Otto Ložek, Zuzana Panáková. — ilustr., tab. — Príspevok vznikol s finančnou podporou Európskeho spoločenstva v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech”, projekt číslo 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 20, č. 1 (2016), s. 25-31.

2. ADF Overenie agronomickej účinnosti pridania lignitu ku hnojivu DASA na modelovej plodine ovos siaty = Evaluation of agronomic effect of DASA fertilizer with lignite addition on model crop of oats (Avena sativa, L.) / Pavol Slamka, Otto Ložek, Zuzana Panáková. — ilustr., tab. — Príspevok vznikol s finančnou podporou Európskeho spoločenstva v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech”, projekt číslo 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 20, č. 2 (2016), s. 26-34.

3. ADF Porovnanie vplyvu rýchlo a pomaly pôsobiacich hnojív na úrodu zeleninovej papriky a jej distribúciu do jednotlivých zberov = Comparison of slowly and quickly releasing fertilizers effect on the yield of green pepper and its distribution to the respective harvests / Pavol Slamka, Otto Ložek. — tab. — AgroBioTech č. 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 21, č. 2 (2017), s. 14-20.

4. ADF Hodnotenie agronomickej účinnosti hnojív DASA+H a SULFAN vo výžive kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) = Evaluation of agronomic efficiency of ANAS+H and SULFAN fertilizers in nutrition of oilseed rape (Brassica napus L.) / Mária Varényiová .. [et al.]. — tab. — „AgroBioTech”, projekt číslo 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 21, č. 1 (2017), s. 29-37.

5. ADF Overovanie agronomickej účinnosti hnojiva SULFAN 24/6 v porovnaní s hnojivami DASA 26/13 a LAD 27 na modelovej plodine cibuľa kuchynská (Allium cepa L.) = Evaluation of agronomic affect of SULFAN 24/6 fertilizer on model crop of onion (Allium cepa L.) compared to ANAS 26/13 and DAN 27 fertilizers / Ladislav Varga .. [et al.]. — ilustr., tab. — „AgroBioTech”, projekt číslo 26220220180. In: Agrochémia. — ISSN 1335-2415. — roč. 21, č. 1 (2017), s. 37-41.

6. ADM Effect of nitrification inhibitors on the content of available nitrogen forms in the soil under maize (Zea mays, L.) growing [elektronický zdroj] = Vplyv inhibítorov nitrifikácie na obsah prijateľných foriem pôdneho dusíka pri pestovaní kukurice siatej (Zea mays, L.) / Zuzana Panáková, Pavol Slamka, Otto Ložek. — ilustr., tab. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 24.02.2017). — AgroBioTech 26220220180. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 4 (2016), s. 1013-1032, online. — 10.5513/JCEA01/17.4.1806.

7. AFC Vplyv racionálneho hnojenia s využitím inhibítorov nitrifikácie na úrodu a kvalitu rastlinnej produkcie na Slovensku = Effect of rational fertilization utilizing nitrification inhibitors on yields and quality of plant production in Slovakia / Pavol Slamka .. [et al.]. — ilustr., tab. — AgroBioTech 26220220180. In: Racionální použití hnojiv. — 1. vyd.. — 132 s.. — 978-80-213-2691-0 (brož.) Racionální použití hnojiv. — Praha : Česká zemědělská univerzita, 2016. — s. 67-73.

8. AFH Influence of nitrogen fertilizer with inhibiting effect on the content of avilable nitrogen forms in the soil under winter barley (Hordeum vulgare L.) growing [elektronický zdroj] / Zuzana Panáková. — AgroBioTech 26220220180. In: Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS, SUA in Nitra. — 1st ed.. — 1 CD-ROM (71 s.). — 978-80-552-1570-9 Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS, SUA in Nitra. — Nitra : Slovak Agricultural University, 2016. — s. 58, CD-ROM.