Laboratory for biologically valuable substances analysis

 

Infrastructure

 

 

Scientific and Research Activities of the Laboratory

 

 

  • Analyses of qualitative and quantitative determination of compounds from groups of biologically active substances, contaminants of inorganic as well as organic origin,
  • analyses of the determination of phenolic substances, vitamins, alkaloids, fatty acid methyl esters, analyses of the composition of alcoholic beverages, etc.

 Projects

 

KEGA 011SPU-4/2017 Chemická toxikológia – tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia.
Principal investigator: doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

VEGA 1/0139/17 Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely
Principal investigator: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

VEGA 1/0177/17 Výskum vybraných poľnohospodárskych plodín so zreteľom na vplyv rôznych faktorov na obsahy nutričných, bioaktívnych a antinutričných látok
Principal investigator: doc. Ing. Janette Musilová, PhD.

VEGA 1/0173/17 Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie
Principal investigator: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

VEGA 1/0147/17 Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Principal investigator: prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

VEGA 1/0290/14 Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Principal investigator: doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

Publications

Group A (category of publishing activities according to Ministry of Education of SR):

1. ADM The investigation of sensitivity of different types of onion to heavy metal intake from contaminated soil / Judita Bystrická .. [et al.]. — tab. — Táto práca bola financovaná v rámci grantu VEGA 1/0290/14, VEGA 1/0308/14 cez EU v rámci projektu č. 26220220180 : Building Research Centre “AgroBioTech”. In: International Journal of Environmental Research. — ISSN 1735-6865. — vol. 10, no. 3 (2016), s. 427-440.

2. ADN Risk of contamination of wild berries from upper Orava region by cadmium [elektronický zdroj] / Stanislav Zupka .. [et al.]. — ilustr., tab. — Popis urobený 22.2.2016. — Projekt No. 26220220180, VEGA 1/0308/14.In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 126-131, online. — 10.5219/546.

3. ADN Polyphenols and phenolicacids in sweet potato (Ipomoea batatas L.) roots [elektronický zdroj] / Janette Musilová .. [et al.]. — ilustr., tab. — Popis urobený 29.3.2017. — VEGA 1/0290/2014, ITMS 26220220180. — Poster uverejnený v zborníku Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs, May 16-18 2017. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 11, no. 1 (2017), s. 81-87 online.