Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV je vedecko-výskumná organizácia Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá rozvíja od svojho založenia (v r. 1990) vedecko–výskumnú činnosť v oblasti genetiky a biotechnológií rastlín a v príbuzných vedných disciplínach. Výsledky vedeckého výskumu sú pravidelne uverejňované v rozličných vedeckých časopisoch, čím ústav prispieva k riešeniu teoreticky závažných a pre prax aktuálnych vedeckých problémov. Poslaním ústavu je okrem samotnej vedecko-výskumnej činnosti aj popularizácia vedy, ktorú uskutočňuje publikovaním vedecko–popularizačných príspevkov v odborných časopisoch, vo verejnej tlači a príspevkami v rozhlase a televízii.

V súčasnosti organizácia zamestnáva 42 zamestnancov. Výskum organizácie je zameraný na populačnú genetiku a šľachtenie, molekulárnu biológiu a biotechnológie, bunkovú, reprodukčnú a vývinovú biológiu. V súčasnosti okruh záujmu začala organizácia rozširovať o novšie vedné odbory systémovej biológie, proteomiku a genomiku rastlín. Pre spomínanú výskumnú činnosť je organizácia plne vybavená aj technicky a výskum je zastrešovaný odborne kvalifikovanými, skúsenými pracovníkmi v daných oblastiach. Vedecko-výskumná činnosť a aktivity s ňou súvisiace sa sústreďujú na viaceré oblasti genetiky a biotechnológií rastlín, ktoré sa rozvíjajú v rámci štyroch existujúcich oddelení a výskumných projektových tímov.