Transferové centrum

Činnosť tohto špecializovaného pracoviska je zameraná na podporu prenosu poznatkov, technológií a inovácií z vedecko-výskumnej sféry do komerčnej sféry, na ich zhodnocovanie a využívanie v praxi.

Funkcie:

  • kooperácia s agropotravinárskym sektorom,
  • popularizácia a komercializácia výsledkov vedy a výskumu,
  • ochrana duševného vlastníctva,
  • podpora zakladania start-up a spin-off firiem, medzinárodná spolupráca.

Hlavné aktivity:

  • monitorovanie potrieb agropotravinárskeho sektora,
  • spolupráca s praxou na výskumných, vývojových a inovačných projektoch,
  • vybudovanie podnikateľského inkubátora pre agropotravinárstvo,
  • zákazkový výskum a expertízna činnosť,
  • právna podpora a poradenstvo a v oblasti ochrany duševného vlastníctva (patenty, licencie, úžitkové vzory).