Názov a sídlo prijímateľa

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kód projektu

313011X029

Názov projektu

Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky

Akronym

ENERGO

Miesto realizácie projektu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 – Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie

Zameranie projektu

Dopytovo- orientovaný projekt

Trvanie

1.1.2016 – 31.12.2019

Priradenie k doméne inteligentnej špecializácie RIS3

Zdravé potraviny a životné prostredie

Priradenie aktivít k znalostným oblastiam

Energetika

Výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 991 444,54 €

Žiadaná výška NFP: 941 872,31 €

Výška spolufinancovania: 49 572,23 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ciele projektu

V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj s celkovým cieľom predkladaného projektu: „prispieť k znižovaniu emisií prostredníctvom inovatívnych technológií spracovania biomasy a k zlepšovaniu energetických vlastností biomasy“.
Nástrojmi na reflektovanie požiadaviek definovanej Domény inteligentnej špecializácie sú 4 témy (podrobne popísané v časti 4) syntetizujúce vedecké postupy v definovaných oblastiach.

Téma č. 1: Identifikácia možností využitia biopalív v poľnohospodárstve v kontexte redukovania emisií

Téma č. 2: Vývoj sofistikovaných metód pri technológii výroby biopalív a optimalizácia ich vlastností

Téma č. 3: Sledovanie energetickej náročnosti prípravy a termochemickej konverzie biomasy

Téma č. 4: Determinácia ekofyziologických vlastností a produkčného potenciálu rýchlorastúcich energetických bylín a drevín

Plánované aktivity žiadateľa projektu reflektujú súčasné celospoločenské potreby a sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenska (RIS3 SK).

Aktivity predkladateľa projektu sú zamerané na nasledovné produktové línie:

  1. Zvyšovanie účinnosti premeny energie a redukcia emisií pri využití biomasy
  2. Systémy skladovania a manipulácie palivovej biomasy
  3. Postupy zlepšovania energetických vlastností biomasy

V súčinnosti s realizáciou projektu Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky boli vytvorené tieto publikácie:

Téma č. 1: Identifikácia možností využitia biopalív v poľnohospodárstve v kontexte redukovania emisií

JABLONICKÝ, J., TULÍK, J., HUJO, Ľ., TKÁČ, Z., KOSIBA, J. Vplyv testovaných alternatívnych palív na ekologické parametre vznetového motora

KADNÁR, M., TÓTH, F., RUSNÁK, J., FÜRSTENZELLER, A., BOŠANSKÝ, M. Hodnotenie protizadieracích vlastností HCR ozubenia povlakovaného PVD povlakom TiAlN + DLC v interakcii s ekologickým a konvenčným mazivom

Téma č. 2: Vývoj sofistikovaných metód pri technológii výroby biopalív a optimalizácia ich vlastností

HLAVÁČ, P., VOZÁROVÁ, V., PETROVIĆ, A. Analýza vybraných fyzikálnych vlastností pre niektoré druhy pevných biopalív

KAŽIMÍROVÁ, V., KUBÍK, Ľ., MOLENDA, M., OLESZEK, M., MIHINA, Š. Hodnotenie mechanických vlastností peliet zo sena a trstiny

MAGA, J. Vplyv vlhkosti dendromasy na kvalitu výliskov

Téma č. 3: Sledovanie energetickej náročnosti prípravy a termochemickej konverzie biomasy

GADUŠ, J., GIERTL, T., CIVÁŇOVÁ, Ľ. Aplikačné možnosti biouhlia vyrobeného termochemickou konverziou

GIERTL, T., GADUŠ, J., CIVÁŇOVÁ, Ľ., STEFÁNIKOVÁ, J., REMEŇOVÁ, D. Termochemická konverzia odpadovej biomasy

Téma č. 4: Determinácia ekofyziologických vlastností a produkčného potenciálu rýchlorastúcich energetických bylín a drevín

KOTRLA, M., PRČÍK, M. Cielené pestovanie rýchlorastúcich rastlín ako suroviny pre biopalivá druhej generácie

JUREKOVÁ, Z., PAUKOVÁ, Ž., BAKAY, L., BLEHOVÁ, D., ZAUJECOVÁ, A. Potenciálny príspevok rýchlorastúcich klonov Paulownia pestovaných na ornej pôde, do kolobehu uhlíka

Všetky vyššie uvedené publikácie boli v 100 % miere hradené z projektu „Podpora výskumných aktivít v oblasti energetiky“ – 313011X029.

Poďakovanie vo vedeckých publikáciách realizovaných pred podpisom zmluvy o NFP:

„Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky, 313011X029, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“