Laboratórium nápojov ,,A“

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Výskum v oblasti výroby štiav, nutričné parametre odrôd z hľadiska obsahu a pomeru cukrov a kyselín, hodnotenie nutričných parametrov odrôd vzhľadom k termínu zberu, zhodnotenie vhodnosti odrôd z hľadiska výroby štiav po rôznej dobe skladovania, hodnotenie rýchlosti sedimentácie kalov vo vzťahu k odrodám, perspektíva využitia tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v rámci vývoja zeleninových a ovocno-zeleninových štiav so zvýšeným obsahom karotenoidov, využitie menej známeho ovocia na výrobu nápojov so zvýšenou biologickou hodnotou a vplyv stabilizácie na zmeny obsahu hodnotených zložiek, možnosti spracovania arónie čiernoplodej a červenej repy cviklovej na rôzne druhy nápojov s dopadom na zmeny nutričného zloženia produktov, využitia rôznych odrôd čerešne vtáčej na výrobu nápojového koncentrátu,
  • porovnanie biologického potenciálu rôznych odrôd rajčiaka jedlého z pohľadu prítomnosti a obsahu polyfenolických látok a karotenoidov,
  • hodnotenie vplyvu teploty ošetrenia pri výrobe rajčiakovej šťavy na obsah bioaktívnych látok,
  • zisťovanie kvality odrôd používaných pri výrobe štiav v závislosti od pôdneho typu a úrodnosti pôdy.

Riešené projekty

VEGA 1/0308/14 Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

VEGA 1/0280/17 Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

VEGA 1/0087/17 Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADN Evaluation of carotenoids, polyphenols content and antioxidant activity in the sea buckthorn fruit [elektronický zdroj] /] / Andrea Mendelová .. [et al.]. — tab. — Popis urobený 17.2.2016. — VEGA No. 1/0308/4, ITMS 26220220180. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 59-64, online. — 10.5219/551.

2. ADN Quality assessment of juice prepared from different varieties of currant (Ribes L.) [elektronický zdroj] / Andrea Mendelová .. [et al.]. — tab. — Popis urobený 28.6.2016. — Podporené projektom ITMS 26220220180. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 276-281, online. — 10.5219/602.

3. AED Vplyv pasterizácie na zmenu zloženia jablkovej šťavy [elektronický zdroj] / Andrea Mendelová, Ľubomír Mendel. — tab. — Projekt ITMS 26220220180. In: Záhradníctvo 2016. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM [258 s.]. — 978-80-552-1538-9. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. — s. 167-177, CD-ROM.