Laboratórium cereálnych technológií

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • Realizácia výskumu zameraného na vývoj potravín s pridanou hodnotou dizajnovaných priamo pre konkrétne skupiny konzumentov, resp. pre očakávaný nutričný efekt, 
  • výskum zameraný na štúdium reologických vlastností ciest a ich súvislosť s kvalitou a ekonomickou stránkou finálnej produkcie, na optimalizáciu rámcových technologických postupov pekárskych, pečivárenských a cestovinárskych technológií pri vývoji a výrobe potravín s pridanou hodnotou, 
  • príprava modelových vzoriek výrobkov s pridanou hodnotu v súvislosti s prezentačnými aktivitami SPU, resp. VC ABT,
  • optimalizácia procesu sušenia rajčiakov (využívaná bola infraštruktúra laboratória),
  • príprava sušenej dužiny tekvice mošusovej a podzemných hľúz povojníka batátového pre získavanie bezlepkových náhrad múky.

V hodnotenom období boli realizované činnosti súvisiace s podaním predmetu priemyselného vlastníctva: Pekárenský výrobok so špeciálnym zložením a dizajnom (P1) a Trvanlivé pečivo pre špeciálne výživové účely (P2). Evaluačné správy CVTI odporučili podporiť podanie patentovej prihlášky. Predmet priemyselného vlastníctva na Trvanlivé pečivo pre špeciálne výživové účely bol podaný, príprava žiadosti pre Pekárenský výrobok so špeciálnym zložením a dizajnom je v riešení.

Riešené projekty

VEGA 1/0139/17 Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

VEGA 1/0308/14 Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (projekt ukončený)

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADC Rutin and quercetin transformation during preparation of buckwheat sourdough bread / Lea Lukšič..[et al.]. — ilustr. — This study was financed by the Slovenian Research Agency, through programmes P1-0143 “Biology of Plants” (P1-0212) and P3-0395 “Nutrition and Public Health”, and projects L4-7552 and J4-5524, supported by EUFORINNO 7th FP EU Infrastructure Programme (RegPot No. 315982). The research leading to these results has received funding from the European Community under project ITEM 26220220180: Building Research Centre “AgroBioTech”. In: Journal of cereal science. — ISSN 0733-5210. — vol. 69, May (2016), s. 71-76.

2. ADC Hydrothermal treatment of Tartary buckwheat grain hinders the transformation of rutin to quercetin / Lea Lukšič .. [et al.]. — tab. — This study was financed by the Slovenian Research Agency, through programmes P1-0143 “Biology of Plants” (P1-0212) and P3-0395 “Nutrition and Public Health”, and projects L4-7552 and J4-5524, supported by EUFORINNO 7th FP EU Infrastructure Programme (RegPot No. 315982). The research leading to these results has been funded by the European Community under project ITEM 26220220180: Building Research Centre “AgroBioTech”. Anton Rangus is acknowledged for preparing Tartary buckwheat samples. Prof. Roger Pain is acknowledged for editing English text. In: Journal of cereal science. — ISSN 0733-5210. — vol. 72 (2016), s. 131-134.

3. ADN Effect of the addition of hydrocolloids on the rheological and baking properties of the products with added spelt flour (Triticum spelta L.) [elektronický zdroj] / Tatiana Bojňanská, Jana Šmitalová, Alena Vollmannová. — ilustr. — Popis urobený 23.2.2016. – The research leading to these results has received funding from the European Community under 26220220180 Building Research Centre „AgroBioTech“ and project VEGA 1/0308/14. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 157-163, online. — 10.5219/555.

4. AFH Inovačný potenciál Výskumného centra AgroBioTech = Innovation potential of the AgroBioTech Research Centre / Tatiana Bojňanská .. [et al.]. In: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016. — 1st ed.. — 68 s.. — 978-80-89354-71-9 (brož.] Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. — Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016. — s. 40-41.

5. AFH Možnosti využitia arabskej gumy pri výrobe pečiva [elektronický zdroj] / Jana Šmitalová, Igor Regász, Tatiana Bojňanská. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 18.11.2016). — AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Preveda. — 1. vyd.. — online [192 s.]. — 978-80-972360-0-7 Preveda. — Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2016. — 2 s., online.

6. AFH Aplikácia mrkvy obyčajnej (Daucus carota L.) a repy obyčajnej cviklovej (Beta vulgaris var. conditiva L.) v nízkotlakovej extrúznej technológii [elektronický zdroj] / Jana Šmitalová, Igor Regász, Tatiana Bojňanská. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 18.11.2016). — AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Preveda. — 1. vyd.. — online [192 s.]. — 978-80-972360-0-7 Preveda. — Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2016. — 2 s., online.

7. AFH Vplyv prídavku agaru na reologické vlastnosti pšeničnej múky a pekársku kvalitu výrobkov [elektronický zdroj] / Igor Regász, Jana Šmitalová, Tatiana Bojňanská. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 18.11.2016). — AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Preveda. — 1. vyd.. — online [192 s.]. — 978-80-972360-0-7 Preveda. — Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2016. — 1 s., online.