Názov a sídlo partnera

Slovenská poľnohospodárska univerzita Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Názov a sídlo žiadateľa

FROST a.s. Prešov, Hlavná 57, 080 01 Prešov

Kód projektu

313012P694

Názov projektu

Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov prostredníctvom aplikácie výsledkov priemyselného výskumu

Akronym

FROST

Miesto realizácie projektu

Frost a.s. Prešov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 – Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie.

Zameranie projektu

313P69400001 – Priemyselný výskum

Trvanie

3/2020 – 12/2023

Výška NFP

1 884 177,02 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk. 

Ciele projektu

Cieľom implementácie projektu je prostredníctvom využitia poznatkov priemyselného výskumu inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov a to konkrétne pomocou stress-free technologického procesu a znížením obsahu prekurzorov akrylamidu dosiahnuť vyššiu kvality produktov – lepšiu chuť, dlhšiu trvanlivosť a lepšie senzorické vlastnosti.

Špecifický cieľ: 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Konkrétny cieľ: 313010051 – 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách