Názov a sídlo prijímateľa:

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kód projektu:

APVV-22-0294

Názov projektu:

Funkčná analýza TOR signálnej dráhy v regulácii odpovede organizmu na abiotický stres v kvasinke Schizosaccharomyces pombe.

Akronym:

FATSPOMBE

Výzva:

Všeobecné výzvy

Zameranie projektu:

Projekt základného výskumu

Trvanie:

01.07.2023 – 30.6.2027

Výška NFP:

249 938 €

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je charakterizovať molekulárny mechanizmus regulácie bunkovej obrany prostredníctvom signalizácie Tor1 kinázy pri strese spôsobenom abiotickými stresormi pochádzajúcimi z potravinových kontaminantov. Primárnym výskumným zameraním projektu bude určiť úlohu hlavnej katalytickej podjednotky TORC2, Tor1 kinázy, na mechanizmoch udržiavania bunkovej homeostázy. Bude analyzovaný jej ochranný účinok voči zmenám vnútrobunkovej homeostázy biologicky esenciálnych minerálov pri strese spôsobenom toxickými látkami pochádzajúcimi z potravy, ako je akrylamid, alebo jeho ešte toxickejší metabolit, glycidamid. Funkčné analýzy signalizácie Tor1 na reguláciu bunkovej ochrany budú hodnotené prostredníctvom stanovenia antioxidačnej bunkovej kapacity reprezentovanej aktivitou antioxidačných enzýmov, tvorbou ROS, metabolickou aktivitou a zmenami tvaru buniek v stresových podmienkach spôsobených akrylamidom a glycidamidom.

Stručný popis projektu

Problematika ochrany zdravia vyvoláva stále väčšiu pozornosť verejnosti z dôvodu dramatického nárastu toxických prvkov v životnom prostredí. V dôsledku nášho moderného životného štýlu je každý organizmus dennodenne atakovaný rôznymi škodlivinami, oxidantmi, vyvolávajúcimi zvyšovanie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v bunkách. Nadprodukcia ROS môže vyvolať poškodenie bunkových komponentov ako sú lipidy, proteíny alebo DNA a čo v konečnom dôsledku môže viesť k bunkovej smrti. Adaptačné mechanizmy živých organizmov sa vyznačujú rýchlymi reakciami, ktoré sú potrebné pre prispôsobenie sa organizmu množstvu vonkajších podnetov, aby prežil v neustále sa meniacom prostredí.