Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a potravín

Infraštruktúra

Vedeckovýskumné činnosti laboratória

 

  • V oblasti termických analýz potravín a potravinových zložiek – metódou termogravimetrickej analýzy (TGA) a diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie (DSC) boli realizované experimenty zamerané na opis procesov teplotnej degradácie, skúmanie fázových zmien, určenie obsahu vody a obsahu popola vo vzorkách jedlých rastlinných olejov (olivový, slnečnicový a repkový) a chlebového cesta (klasické a s aditívami),
  • v oblasti termických analýz technických materiálov – experimentálne skúmanie a opis teplotného správania technických materiálov biologického pôvodu (biopalív a biomazív) DSC metódou, najmä určovanie bodu tuhnutia a teplotnej stability,
  • v oblasti skúmania reologických vlastností kvapalných, viskózno-elastických, resp. tixotropných potravín, potravinových zdrojov a technických kvapalín – boli realizované merania hustoty, viskozity a určovanie tekutosti vzoriek jedlých rastlinných olejov, vybraných vzoriek vína a mlieka, technických kvapalín (chladiacich a hydraulických kvapalín),
  • v oblasti skúmania elektrických vlastností potravín a potravinových zložiek – boli realizované merania elektrických vlastností vo vzťahu ku charakteristikám sušenia na vzorkách obilnín, mrkvy a pergy,
  • výskum pozberového spracovania vybraných druhov obilnín (potravinárska kukurica, potravinárska pšenica, ovos nahý, sladovnícky jačmeň,…),
  • sledovanie vonkajších kvalitatívnych ukazovateľov zrnín z pohľadu ich zberu a pozberového spracovania so zameraním sa na kvalitu a bezpečnosť potravín vyrábaných zo zrnín,
  • výskum vlastností pozberových zvyškov vznikajúcich v procese pestovania, zberu a pozberového spracovania zrnín,
  • zhodnotenie porastu a následného výmlatu pšenice v laboratórnych podmienkach,
  • skúmanie vplyvu techniky a technológie pozberovej úpravy a skladovania zrnín na vonkajšiu a vnútornú kvalitu kukurice, objektom výskumu bola kukurica spracovávaná na modelovej pozberovej linke, súčasťou bolo stanovenie kritických bodov na pozberovej linke, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu upravovaného produktu a stanovenie opatrení na zníženie vplyvu kritických bodov na kvalitu produktu.

Riešené projekty

VEGA 1/0854/14 Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (projekt ukončený)

VEGA 1/0786/14 Vplyv environmentálnych aspektov pôsobenia techniky na elimináciu degradačných procesov v agrotechnológiach pestovania poľných plodín-bol úspešne ukončený 31.12.2016
Zodpovedný riešiteľ projektu: Prof Ing. Pavol Findura, PhD. (projekt ukončený)

Publikácie s poďakovaním VC ABT za obdobie 2016 a 2017 (evidované v databáze EPCA)

Skupina A (kvantifikácia publikačnej činnosti):

1. ADM Basic thermal parameters of selected foods and food raw materials / Monika Božiková ..[et al.]. — ilustr. — VEGA 1/0854/14, projekt č. 26220220180 Building Research Centre „AgroBioTech“. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. — ISSN 1211-8516. — vol. 65, no. 2 (2017), s. 391-400.

2. ADM Thermal properties of selected cheeses samples [elektronický zdroj] = Tepelné vlastnosti vybraných vzoriek syrov / Monika Božiková, Peter Hlaváč. — grafy, ilustr., tab. — Popis urobený 1.3.2016. – This work was co-finances by the European Union no. 26220220180 „Building Research Centre „AgroBioTech“ and by research project VEGA 1/0854/14 of Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovakia. In: Journal of Central European Agriculture. — ISSN 1332-9049. — vol. 17, no. 1 (2016), s. 63-74, online. — 10.5513/JCEA01/17.1.1672.

3. ADM Influence of temperature and storing time on selected red wine physical properties / Peter Hlaváč .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — VEGA 1/0854/14, project no. 26220220180. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. — ISSN 1211-8516. — vol. 64, no. 2 (2016), s. 433-439.

4. ADM Evaluation of mechanical parameters of pellets / Ľubomír Kubík, František Adamovský, Viera Kažimírová. — ilustr. — AgroBioTech projekt č. 26220220180:, č. 1/085400/14. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. — ISSN 1211-8516. — vol. 64, no. 5 (2016), s. 1593-1601.

5. ADN Relation between selected nutrients in the chicken meat depending on phytogenic feed additives [elektronický zdroj] / Mária Angelovičová .. [et al. Marek Angelovič]. — tab. — Popis urobený 12.5.2016. – The research leading to these results has received funding from the European Community under project no. 26220220180: Building Research Centre „Agrobiotech“. In: Potravinárstvo. — ISSN 1337-0960. — vol. 10, no. 1 (2016), s. 215-222, online. — 10.5219/573.

6. AFC Dynamic viscosity and pour point of hydraulic oils / Vlasta Vozárová .. [et al.]. — grafy, ilustr. — Projekt č. 26220220180 Agrobiotech a VEGA č. 1/0854/15 a 1/0337/15.I n: 6th international conference on trends in agricultural engineering. — 1. vyd.. — 748 s.. — 978-80-213-2682-8 (brož.) International conference on trends in Agricultural engineering. — Praha : Czech University of Life Sciences, 2016. — s. 703-707.

7. AFC Temperature effect on milk selected physical properties / Peter Hlaváč, Monika Božiková. — grafy, tab. — Projekty VEGA 1/0854/14, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Trends in agricultural engineering 2016. — 1st ed.. — 384 s.. — 978-80-213-2649-1 (brož.) Trends in agricultural engineering. — Praha : Czech University of Life Sciences, 2016. — s. 186-190.

8. AFC The thermal properties of selected bee products [elektronický zdroj] / Monika Božiková .. [et al.]. — ilustr., tab. — Projekty VEGA 1/0854/14, AgroBioTech 26220220180. — Abstrakt článku vyšiel v zborníku abstraktov na s. 14. In: BiosysFoodEng 2016. — 1st ed.. — 1 CD-ROM [340 s.]. — 978-963-269-598-3 Biosystems and Food Engineering. — Gödöllő : Szent István Egyetem, 2016. — [11] s., CD-ROM.

9. AFC Drying characteristics and electrical properties / Zuzana Hlaváčová, Tomáš Regrut, Martin Malínek. — grafy, tab. — Projekty VEGA 1/0854/14, AgroBioTech ITMS 26220220180. In: Trends in agricultural engineering 2016. — 1st ed.. — 384 s.. — 978-80-213-2649-1 (brož.) Trends in agricultural engineering. — Praha : Czech University of Life Sciences, 2016. — s. 191-196.

10. AFC Analysis of the physico-chemical properties of the hydraulic fluids in order to modify change intervals [elektronický zdroj] / Michaela Jánošová .. [et al.]. — grafy, ilustr., tab. — ITMS 26220220180, VEGA 1/0854/14, 1/00337/15. In: MendelNet 2016. — 1st ed.. — 1 CD-ROM (1048 s.). — 978-80-7509-443-8 MendelNet. — Brno : Mendelova univerzita, 2016. — s. 858-863, CD-ROM.

11. AFD Mechanické parametre kvality jablkového pletiva = Mechanical parameters of Apple tissue quality / Ľubomír Kubík. — ilustr., tab. — Projekt č. 26220220180, č. 1/085400/14.In: Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. — 1. vyd.. — 130 s.. — 978-80-89417-72-8 (brož.) Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. — Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2016. — s. 75-80.

12. AFD Monitorovanie vybraných pôdnych vlastností pôd pred pestovaním kukurice na osivo [elektronický zdroj] = Monitoring of chosen soil attributes before growing seed corn / Zsolt Szabo .. [et al.]. — ilustr., tab. — Názov z titulnej obrazovky (stav zo dňa 18.9.2017). — ITMS 26220220180, ITMS 26220220014. In: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. — 1. vyd.. — 1 CD-ROM (269 s.). — 978-80-552-1665-2 Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. — Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. — s. 237-245, CD-ROM.

13. AFG Effect of various factors on density of selected food liquid materials / Peter Hlaváč, Monika Božiková, Tomáš Regrut. — VEGA 1/0854/14, ITMS 26220220180. In: ICFP 2016. — 1st. ed.. — [75] s.. — 978-963-473-939-5 (brož.) International conference on food physicists. — Debrecen : University of Debrecen, 2016. — s. 30.
14. AFG Effect of various factors on selected fermented wort rheologic properties / Peter Hlaváč, Monika Božiková. — ITMS 26220220180. In: BioPhysSpring 2016. — 62 s.. — 978-83-89969-42-2 (brož.) International workshop for young scientists. — Praha : Czech University of Life Sciences, 2016. — s. 20-21.

15. AFG Electrical properties utilization at drying characteristics determination / Zuzana Hlaváčová .. [et al.]. — Projekt VEGA 1/0854/14, AgroBioTech no. 26220220180. In: Food physicists. — 1st ed.. — 52 s.. — 978-963-473-939-5 (brož.) Food physicists. — Debrecen : University of Debrecen, 2016. — s. 11.

16. AFG Compressive properties of pellets / Ľubomír Kubík. — grafy, tab. — projekty AgoBioTech no. 26220220180, no. 1/0854/14. In: BioPhysSpring 2016. — 62 s.. — 978-83-89969-42-2 (brož.) International workshop for young scientists. — Praha : Czech University of Life Sciences, 2016. — s. 32-33.

17. AFG Electrical properties of perga / Tomáš Regrut .. [et al.]. — graf, tab. — VEGA 1/0854/14 no. 26220220180. In: BioPhysSpring 2016. — 62 s.. — 978-83-89969-42-2 (brož.) International workshop for young scientists. — Praha : Czech University of Life Sciences, 2016. — s. 44-45.