Integrálne laboratóriá

Spoločné laboratóriá sa zaoberajú analýzami využívajúcimi spektroskopické, genetické a mikroskopické postupy v oblasti biológie, biomedicíny, farmakológie, potravinárstva a toxikológie so zameraním na ekofyziologické, biochemické a molekulárno-biologické aspekty.

Laboratórium genetických analýz

Vedecko-výskumné činnosti laboratória genetických analýz sa orientujú na sekvenovanie,  sledovanie polymorfizmov, mutácií, expresie génov a ponúkajú možnosť širokej aplikácie v oblastiach ako poľnohospodárska mikrobiológia potravín, metagenomika, evolučná genomika, nutrigenetika, toxikológia, farmaceutický priemysel, biomedicína, šlachtenie rastlín a i.

Laboratórium mikroskopických analýz

Laboratórium mikroskopických analýz je vybavené špičkovými mikroskopickými prístrojmi, ktoré umožňujú mikroštrukturálne štúdie (na úrovni fluorescenčnej a transmisnej elektrónovej mikroskopie) v oblasti rastlinných a živočíšnych biotechnológií, embryotechnológií, výskumu nanočastíc a bionanotechnológií, aplikovanej biológie, mikrobiológie a kvality potravín.

Laboratórium spektroskopických analýz

Vedecko-výskumné úlohy riešené v laboratóriu sú orientované  najmä v oblastiach molekulárnej biológie, farmakológie a toxikológie. Riešené úlohy zahŕňajú analýzy zamerané na detekciu exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov, ako aj determináciu účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok, toxických a iných rizikových faktorov životného prostredia.

Gestor laboratória:

RNDr. Veronika Fialková, PhD.
ikona-telefon +421 37 641 4926

doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.  
ikona-telefon +421 37 641 4244

Zamestnanci VC ABT a odborní riešitelia, ktorí pracujú v laboratóriu:

doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

RNDr. Veronika Fialková, PhD.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová

Mgr. Jana Bilčíková

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Ing. Marián Tomka, PhD.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Ing. Martin Vivodík, PhD.

Ing. Milan Chňapek, PhD.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Ing. Juraj Medo, PhD.

doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.

Ing. Lucia Zamiešková

Ing. Andrea Špaleková (rod. Pešková) (D)

Ing. Dana Rajnincová (rod. Miháliková) (D)

Ing. Nikola Hricáková (D)

Ing. Matúš Kyseľ (D)

Gestor laboratória:

RNDr. Hana Ďúranová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4929

Zamestnanci VC ABT a odborní riešitelia, ktorí pracujú v laboratóriu:

RNDr. Hana Ďúranová, PhD.

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Katarína Michalcová (D)

Gestor laboratória:

Mgr. Eva Kováčiková, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4927

Dr. Ing. Miroslava Požgajová

ikona-telefon +421 37 641 4919

Zamestnanci VC ABT a odborní riešitelia, ktorí pracujú v laboratóriu:

Mgr. Eva Kováčiková, PhD.

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Anton Kováčik, PhD.

Ing. Katarína Zbyňovská, PhD.

Ing. Tomáš Slanina, PhD.

Ing. Milan Chňapek, PhD.

Ing. Marián Tomka, PhD.

Ing. Martin Vivodík, PhD.

Ing. Tomáš Jambor, PhD.

Ing. Michal Ďuračka

Ing. Filip Tirpák (D)

Ing. Hana Greifová (D)

Ing. Ivana Bovdišová (D)

Ing. Dana Rajnincová (rod. Miháliková) (D)

Ing. Andrea Špaleková (rod. Pešková) (D)

Ing. Miroslava Sedmáková (D)

Ing. Katarína Michalcová (D)

Ing. Marko Halo (D)

Ing. Simona Baldovská (D)

Gestor laboratória:

Ing. Renata Lužicová

ikona-telefon +421 37 641 4965

 

Odborní riešitelia, ktorí vstupujú a využívajú infraštruktúru servisných laboratórií:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.

Ing. Július Árvay, PhD.

Ing. Marek Kovár, PhD.

Ing. Katarína Zbyňovská, PhD.

Ing. Tomáš Jambor, PhD.

Ing. Anton Kováčik, PhD.

Ing. Marianna Schwarzová, PhD.

Ing. Juraj Medo, PhD.

Ing. Marko Halo (D)

Ing. Ivana Bovdišová (D)

Ing. Katarína Michalcová (D)

Ing. Michal Ďuračka (D)

Ing. Simona Baldovská (D)

Ing. Nikola Hricáková (D)

Ing. Lucia Godočíková (D)