Oddelenie bioekonomiky

  •  Laboratórium ekonomických štúdií
  • Laboratórium neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania

Odborné činnosti Oddelenia bioekonomiky a jeho špecializovaných laboratórií zahŕňajú okrem iného najmä:

  • analýzu cien, produkcie, spotreby a obchodu energetických plodín
  • analýzu poľnohospodárskych a energetických politík
  • podnikateľské analýzy (náklady, výnosy, potreba vstupov, návratnosť investícií, postavenie na trhu, vývoj trhu, konkurencia, dopad na životné prostredie a inovácie)
  • analýzy na úrovni podnikateľských subjektov pôsobiacich v bioenergetike
  • popularizáciu problematiky o bioenergetike a mapovanie verejnej mienky
  • analýzu výnosov a nákladov výroby bioenergie so zohľadnením vplyvov na životné prostredie
  • analýzu návratnosti investovania do výroby bioenergie
  • ekonometrické modelovanie vývoja poľnohospodárskych trhov a vplyvov poľnohospodárskych politík

Laboratórium neuroekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania poskytuje interdisciplinárny výskumný priestor pre podporu excelentného a aplikovaného výskumu v oblasti bioekonomiky, trhových štúdií a spotrebiteľského rozhodovania.

 

 

 

Oddelenie bioekonomiky

Vedúci oddelenia: Ing. Zuzana Kapustová, PhD.