Integrálne laboratóriá

 

 • Laboratórium spektroskopických analýz
 • Laboratórium genetických analýz
 • Laboratórium mikroskopických analýz

Spoločné laboratória sa zaoberajú analýzami využívajúcimi spektroskopické, genetické a mikroskopické postupy v oblasti biológie, biomedicíny, farmakológie, potravinárstva a toxikológie so zameraním na ekofyziologické, biochemické a molekulárno-biologické aspekty pôsobenia rôznych faktorov životného prostredia na organizmy.
Medzi spôsobilosti a odborné činnosti integrálnych laboratórií patria nasledujúce činnosti:

 • identifikácia bodových mutácií asociovaných s úžitkovými vlastnosťami rastlín a živočíchov,
 • identifikácia genotypovej charakteristiky izolovaných kmeňov produkčných mikroorganizmov,
 • hodnotenie procesov indikujúcich tvorbu antioxidantov proti oxidatívnemu stresu v bunkách,
 • hodnotenie vplyvu definovaných faktorov na procesy v bunkách,
 • príprava génových knižníc pre NGS,
 • purifikácia a príprava DNA, príp. RNA pre použitie na génovom čipe alebo NGS,
 • manipulácia s embryami a spermiami hospodárskych zvierat (zmrazovanie – kryouchovávanie, atď.),
 • embryotechnológie za účelom hodnotenia kvality embryí a spermií hospodárskych zvierat,
 • možnosti izolácie a využitia embryonálnych a somatických kmeňových buniek v poľnohospodárskej a biomedicínskej praxi, ako jednej z najperspektívnejšie sa rozvíjajúcich oblastí živočíšnych biotechnológií.

Laboratórium mikroskopických analýz

Vedecko-výskumné úlohy riešené v laboratóriu sú orientované do oblasti živočíšnych biotechnológií:

 • manipulácií s embryami a spermiami hospodárskych zvierat (zmrazovanie – kryouchovávanie, atď.),
 • embryotechnológií za účelom hodnotenia kvality embryí a spermií hospodárskych zvierat využitím najmodernejších mikroskopických prístrojov (napr. elektrónový, fluorescenčný mikroskop),
 • možnosti izolácie a využitia embryonálnych a somatických kmeňových buniek v poľnohospodárskej a biomedicínskej praxi, ako jednej z najperspektívnejšie sa rozvíjajúcich oblastí živočíšnych biotechnológií, hodnotenie ich kvality využitím najmodernejších mikroskopických prístrojov (napr. elektrónový, fluorescenčný mikroskop),
 • detekcie účinku xenobiotík a vybraných biologicky aktívnych substancií na živočíšne tkanivá a bunky s následným odhadom rizika, resp. mechanizmov účinku in vivo a in vitro pomocou najmodernejších mikroskopických prístrojov (napr. elektrónový, fluorescenčný mikroskop)

Laboratórium mikroskopických analýz umožňuje štúdium a analýzu:

 • vplyvu nanočastíc vyskytujúcich sa v potravinovom reťazci na živé organizmy a možné využitie nanočastíc v bionanotechnológiách
 • rastlinných a mikrobiálnych vzoriek (ultraštruktúrna charakterizácia)
 • potravín (analýza štruktúry a prítomnosti nepatogénnych a patogénnych mikroorganizmov)

 Laboratórium spektroskopických analýz

Vedecko-výskumné úlohy riešené v laboratóriu sú orientované  najmä v oblastiach molekulárnej biológie, farmakológie a toxikológie:

 • Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok,
 • Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov,
 • Kumulácia a in vitro toxicita vybraných rizikových prvkov prostredia,
 • Vplyv definovaných faktorov na procesy v bunkách reprodukčnej sústavy,
 • Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov – kontaminácia a prejavy toxicity in vitro,
 • Environmentálne faktory a in vitro toxicita,
 • Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov,
 • Rizikové faktory životného prostredia – monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémov.

Laboratórium spektroskopických analýz umožňuje štúdium a analýzu:

 • koncentrácie hypofyzárnych peptidových hormónov (FSH, LH, prolaktín),
 • koncentrácie pohlavných steroidných hormónov (testosterón, progesterón, androstendion, 17-beta-estradiol) a ich prekurzorov (DHEA-S),
 • koncentrácie rastových faktorov (IGF, TGF alfa, TGF beta) a ich receptorov,
 • aktivity pečeňových enzýmov (AST, ALT, GGT, ALP),
 • základných biochemických parametrov krvi, moču i semennej plazmy,
 • horkosti vo vybraných druhoch piva, sladiny a mladiny pri rôznom technologickom spracovaní.

Laboratórium genetických analýz

Vedeckovýskumné úlohy riešené v laboratóriu sú orientované do oblasti genomiky a nutrigenomiky:

 • celogenómové sekvenovanie vybraných organizmov, a následne hodnotenie biodiverzity,
 • hodnotenie bodových mutácií a expresie génov,
 • optimalizovanie genómových asociačných štúdií.

 

Laboratórium genetických analýz umožňuje štúdium a analýzu:

 • expresie génov  a bodových mutácií na základe génové čipu
 •  celogenómových sekvencií vybraných organizmov,
 • sekvenovania za účelom získania komplexného pohľadu na genetickú variabilitu metabolických dráh.

Laboratórium genetických analýz

Gestor laboratória (dočasne poverená):

doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
ikona-telefon +421 37 641 4244

Laboratórium mikroskopických analýz

Gestor laboratória:

Ing. Jaromír Vašíček, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4928

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Ing. Lenka Kuželová, PhD.

Mgr. Andrea Svoradová (D)

Laboratórium spektroskopických analýz

Gestor laboratória:

Mgr. Eva Tušimová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4927

Odborní riešitelia:

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Ing. Anton Kováčik, PhD.

Ing. Katarína Zbyňovská, PhD.

Ing. Marek Halenár, PhD.

Ing. Tomáš Slanina, PhD.

Ing. Milan Chňapek, PhD.

Ing. Marián Tomka, PhD.

Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Ing. Martin Vivodík, PhD.

Ing. Lenka Petrovičová, PhD.

Ing. Filip Tirpák (D)

Ing. Tomáš Jambor (D)

Ing. Hana Greifová (D)

Ing. Dagmara Packová (D)

Ing. Ivana Bovdišová (D)

Ing. Timea Kuťka-Hlozáková (D)

Ing. Dana Miháliková (D)

Ing. Andrea Pešková (D)

Ing. Miroslava Sedmáková (D)